Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Amseriad disgwyliedig: Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r pwyllgor.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Andrew RT Davies AC.

 

 

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y Papur a chytunodd yr Aelodau i ddychwelyd at y mater fel rhan o'r adolygiad o'r Cod Ymddygiad.

 

 

2.1

Lobïo: Datganiad gan y Llywydd (27 Tachwedd 2019)

Dogfennau ategol:

(09.35 - 10.30)

3.

Cod Ymddygiad - Adolygiad

SoC(5)-18-19 Papur 1 – Papur Cwmpasu

SoC(5)-18-19 Papur 2 - Llythyr oddi wrth Syr Roderick Evans QC

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r aelodau'n trafod a chytunwyd ar y cynigion ar gyfer yr adolygiad gan nodi y bydd papur cynhwysfawr yn cael ei baratoi i'w ystyried ganddynt yn y cyfarfod nesaf.

 

 

(10.30 - 11.00)

4.

Adrodd Deuol

SoC(5)-18-19 Papur 3 – Adroddiad cynnydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau’r cynnydd a wnaed yn y maes gwaith hwn a bydd diweddariad pellach yn cael ei ddarparu yn nhymor y gwanwyn 2020.

4.2 Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at y Comisiynydd Safonau Dros Dro yn gofyn am ei farn ar effaith y newidiadau arfaethedig sy'n ofynnol i ddod â chofrestriad deuol i ben.