Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/09/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Sayed AC a Joyce Watson AC

Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau

(09.30-09.50)

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y camau heb eu datrys o sesiwn y Pwyllgor ar Fynediad at Fancio a gynhaliwyd ar 3 Gorffennaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.2

Llythyr gan y Cadeirydd at Tim Yeowart, Rheolwr Gyfarwyddwr Grand Union Trains Ltd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.4

Llythyr at y Cadeirydd gan Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch yr Economi Sylfaenol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.5

Llythyr at y Cadeirydd gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Craffu ariannol yn ystod y flwyddyn ar y Portffolio Economi a Thrafnidiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.6

Crynodeb o Strategaeth Gyfathrebu Trafnidiaeth Cymru: 1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.6.1 Nododd y Pwyllgor y strategaeth

2.7

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch craffu ar waith Cadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.8

Llythyr at y Cadeirydd gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Fframweithiau Polisi Cyffredin y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.8.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(09.50-10.05)

4.

Adroddiad Drafft: Mynediad at Fancio

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

(10.20-10.35)

5.

Adroddiad Drafft: Gwefru Cerbydau Trydan

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

(10.35-10.50)

6.

Adroddiad Drafft: Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

(10.50-11.00)

7.

Papur cwmpasu – Datgarboneiddio – ail bapur cwmpasu yn dilyn ymgynghoriad

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu

(11.00-11.15)

8.

Papur cwmpasu – Taliadau cadw mewn contractau adeiladu

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu