Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o drafodion y cyfarfod (PDF 727KB) Gweld fel HTML (471KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

(09:15-10:15)

2.

Network Rail – Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Alexia Course, Cyfarwyddwr Rhaglen (Llwybr Masnachol a Newid), Network Rail

James Jackson, Prif Noddwr Rhaglen Ailfasnachfreinio a’r Metro, Network Rail

Tim James, Pennaeth Strategaeth a Cynllunio, Network Rail

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Alexia Course, James Jackson a Tim James gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

(10:30-11:15)

3.

Yr Adran Drafnidiaeth – Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Eddie Muraszko, Dirprwy Gyfarwyddwr, Marchnad Canolbarth a Gogledd Lloegr a Chymru, Yr Adran Drafnidiaeth

Stuart White, Cyfarwyddwr y Rhaglen, Gwasanaethau Rhwydwaith Llundain a De Ddwyrain Lloegr, Yr Adran Drafnidiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Eddie Muraszko a Stuart White gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(11:15-12:00)

4.

Panel o'r sector peirianneg – Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Ed Evans, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru (CECA Wales Cymru)

Neil Sadler

Keith Jones, Cyfarwyddwr, Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Ed Evans, Neil Sadler a Keith Jones gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynghylch Adroddiad Blynyddol Horizon 2020 ar gyfer 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 7 ac 8

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(12:00-12:10)

7.

Papur cwmpasu – Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y papur

(12:10-12:20)

8.

Blaenraglen Waith

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y flaenraglen waith

(14:00-15:00)

9.

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith - Ymchwiliad i ddarparu masnachfraint rheilffyrdd a Metro

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Simon Jones, Cyfarwyddwr Trafnidiaeth a Seilwaith TGCh, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Atebodd Ken Skates AC a Simon Jones gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.