Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/05/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Apologies were received by Jack Sargeant AM and Bethan Sayed AM

1.2 The Chair thanked David Rowlands AM for his work on the Committee as he is no longer a member

1.3 There were no substitutions or declarations of interest

 

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Nodyn ar gyfer y Digwyddiad Rhanddeiliaid: Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 The paper was noted by the Committee

2.2

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 The correspondence was noted by the Committee

(09.30-10.30)

3.

Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus: Llywodraeth Leol

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru dros Drafnidiaeth, yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Roger Waters, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Priffyrdd a Gofal Stryd Cyngor Rhondda Cynon Taf

Dave Holland, Pennaeth Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg)

Cofnodion:

3.1 Tim Peppin, Andrew Morgan, Roger Waters and Dave Holland answered questions from Committee Members

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 The Committee agreed the motion

(10.45-11.00)

5.

Trafodaeth ar y Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus

Cofnodion:

5.1 The Committee considered the key themes

(11.00-11.15)

6.

Adroddiad Drafft: Gorchmynion Prynu Gorfodol yng Nghymru

Cofnodion:

6.1 The Committee discussed the draft report

(11.15-11.30)

7.

Llythyr drafft: Adolygiad Williams o’r Rheilffyrdd

Cofnodion:

7.1 The Committee discussed the draft letter

(11.30-11.45)

8.

Blaenraglen Waith

Cofnodion:

8.1 The Forward Work Programme was agreed by the Committee