Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 05/12/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant. 

 

2.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y papur

 

(10.00-11.00)

3.

Y Grid Cenedlaethol a Western Power Distribution: Sesiwn dystiolaeth ar wefru cerbydau trydan yng Nghymru

Graeme Cooper, Cyfarwyddwr Prosiect ar gyfer Cerbydau Trydan, Y Grid Cenedlaethol

Roger Hey, Rheolwr Rhwydweithiau'r Dyfodol, Western Power Distribution

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Graeme Cooper a Roger Hey gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 5

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

 

(11.00-11.15)

5.

Blaenraglen Waith 2019

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith

 

(11.30-12.30)

6.

Craffu ar y Fasnachfraint Rheilffyrdd a’r Metro gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Ken Skates AC, Simon Jones a Nathan Barnhouse gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

6.2 Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cytuno i roi manylion pellach i'r Pwyllgor fel y trafodwyd yn y cyfarfod