Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:00 - 09:30)

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30 - 10:45)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018 - 19 – Sesiwn dystiolaeth 1

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Huw Irranca-Davies AC, Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant

Swyddogion i’w cadarnhau

Dogfennau ategol:

(10:45 - 11:00)

Egwyl

(11:00 - 12:15)

3.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018 - 19 – Sesiwn dystiolaeth 2

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Huw Irranca-Davies AC, Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant

Swyddogion i’w cadarnhau

 

Dogfennau ategol:

(12:15)

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Ysgolion bro

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant - Gwaith dilynol pellach yn dilyn y sesiwn graffu gyffredinol ar 20 Gorffennaf

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan y Comisiynydd Plant yn dilyn y cyfarfod ar 18 Hydref

Dogfennau ategol:

4.4

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith - Teithio gan Ddysgwyr

Dogfennau ategol:

4.5

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 18 Hydref

Dogfennau ategol:

4.6

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch cyllid ar gyfer Llywodraethwyr Cymru

Dogfennau ategol:

(12:15)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(12:15 - 12:35)

6.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018 - 19: trafod y dystiolaeth