Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 416 KB) Gweld fel HTML (367 KB)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau.  Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau. 

(09.30 - 10.30)

2.

Comisiynydd Plant Cymru - Adroddiad Blynyddol 2015/16

Papur 1 – Comisiynydd Plant Cymru – Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 15/16

 

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Hywel Dafydd, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Sara Jermin, Pennaeth Perfformiad a Chyfathrebu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn holi’r Comisiynydd yn fanwl am yr Adroddiad Blynyddol. Cytunodd y Comisiynydd i ddarparu’r canlynol:

Dadansoddiad o'r mathau o achosion y mae'r tîm gwaith achos wedi ymdrin â hwy yn ystod y flwyddyn ddiwethaf; a

Nodyn ar gynllun allgymorth strategol y Comisiynydd gan gynnwys faint o ymgysylltu â phlant a phobl ifanc a wnaed.

(10.40 - 11.34)

3.

Ymchwiliad i Waith Ieuenctid - Sesiwn dystiolaeth 1 - Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS)

Keith Towler, Cadeirydd - CWVYS

Catrin James, Cydlynydd Rhanbarthol - CWVYS

Paul Glaze, Prif Weithredwr - CWVYS

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

O dan Reol Sefydlog 17.24 datganodd Llyr Gruffydd AC ei fod yn Llywydd Anrhydeddus Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.

 

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cyngor.

(11.40 - 12.40)

4.

Ymchwiliad i Waith Ieuenctid - Sesiwn dystiolaeth 2 - Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru (PYOG) a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Dr Chris Llewelyn – Cyfarwyddwr, Dysgu Gydol Oes, Hamdden a’r Gymraeg – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Barbara Howe – Rheolwr Gwasanaethau Ieuenctid, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Jason Haeney – Prif Swyddog Ieuenctid a Chymuned Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Tim Opie – Swyddog Polisi Dysgu Gydol Oes (Ieuenctid) - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan PYOG a CLlLC.

 

Cytunodd CLlLC i ddarparu nodyn ar sefyllfa ymarferion mapio'r gwasanaethau ieuenctid mewn awdurdodau lleol.  

(12.40)

5.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.

5.1

Llythyr Oddi Wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - rhagor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 13 Gorffennaf

Dogfennau ategol:

5.2

Llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd - rhagor o yn dilyn y cyfarfod ar 14 Medi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor y byddai'n ysgrifennu at Lywodraeth Cymru'n gofyn am gopi o'r ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Arferion Hysbysebu ar roi cyfyngiadau ar hysbysebion i blant na chânt eu darlledu sy'n ymwneud â diodydd meddal a bwyd.

5.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Bil Cymru

Dogfennau ategol: