Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Nodyn: Cyfarfod preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.05 - 14.30)

1.

Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Cyflwyniad i'r digwyddiad

Papur briffio

Papur 1: Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru (13 Rhagfyr 2019)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Nick Ramsay AC, Vikki Howells AC, Gareth Bennett AC ac Adam Price AC. Dirprwyodd Delyth Jewell AC ar ran Adam Price AC.

1.3        Datganodd AC Rhianon Passmore fuddiant yn yr ystyr mai ei Chynghorydd Arbennig yw Cadeirydd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Caerdydd.

1.4 Rhoddodd Swyddfa Archwilio Cymru gyflwyniad ar nodau ac amcanion y digwyddiad.

 

(14.30 - 15.45)

2.

Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Digwyddiad Bord Gron

Mark Harris - Cynghorydd Cynllunio a Pholisi, Cymru, Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi

Hayley MacNamara - Rheolwr Polisi a Materion Allanol, Cartrefi Cymunedol Cymru

Dr Roisin Willmott - Cyfarwyddwr Cymru a Gogledd Iwerddon, y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol

 

Cynrychiolwyr o Gymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru

 

Gareth Jones - Cyngor Gwynedd

James Clemence - Pennaeth Cynllunio, Cyngor Dinas Caerdydd

Nicola Gandy - Cyfarwyddwr Cynllunio a Chyfeiriad y Parc, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Jonathan Parsons - Rheolwr Grŵp, Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

 

 

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr aelodau'r materion gyda'r rhanddeiliaid a oedd yn cynnwys:

·         Hayley MacNamara, Cartrefi Cymunedol Cymru

·         Dr Roisin Willmott, y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol

·         Gareth Jones, Cyngor Gwynedd

·         Nicola Gandy, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

·         Mark Harris, y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi

·         James Clemence, Cyngor Dinas Caerdydd

·         Jonathan Parsons, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

         

 

(15.45 - 16.00)

3.

Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law.

Cofnodion:

5.1 Cafwyd adborth o'r trafodaethau gan y ddau Grŵp.

5.2 Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu cyfraniadau ac am fod yn bresennol.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu