Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Yn dilyn ei etholiad fel Cadeirydd dros dro ar 3 Hydref 2018, croesawodd Llyr Gruffydd AC yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC a Neil Hamilton AC. Roedd Llyr Gruffydd AC yn dirprwyo ar ran Steffan Lewis AC.

 

(09:00)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

PTN1 – Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid – Newidiadau i’r gyllideb amlinellol o flwyddyn i flwyddyn - 5 Hydref 2018

Dogfennau ategol:

(9.00-10.00)

3.

Bil Awtistiaeth (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth

Paul Davies AC, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

Martin Jennings, Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

Stephen Boyce, Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

 

Bil Awtistiaeth (Cymru), fel y'i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar y Bil Awtistiaeth (Cymru) gan Paul Davies AC, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil; Martin Jennings, Gwasanaeth Ymchwil Comisiwn y Cynulliad; a Stephen Boyce, Gwasanaeth Ymchwil Comisiwn y Cynulliad.

 

(10:00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 7 a 9

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.00-10.10)

5.

Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.10-11.10)

6.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Amcangyfrifon 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Chris Vinestock, Prif Swyddog Gweithredu a Chyfarwyddwr Ymchwiliadau

David Meaden, Cyfrifydd Ariannol

 

Papur 1 - Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2019-20

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ynghylch amcangyfrifon Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2019-20 gan Nick Bennett, Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru; Chris Vinestock, prif swyddog gweithredu a chyfarwyddwr ymchwiliadau; a David Meaden, cyfrifydd ariannol.

 

(11.10-11.20)

7.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Amcangyfrifon 2019-20: Trafod y Dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.30-12.30)

8.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 2

Dr Ed Poole, Pennaeth Rhaglen, Rhaglen Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Guto Ifan, Ymchwilydd Arweiniol, Rhaglen Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 gan Dr Ed Poole, pennaeth rhaglen, Rhaglen Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd; Guto Ifan, ymchwilydd arweiniol, Rhaglen Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd; a David Phillips, cyfarwyddwr cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid.

 

(12.30-12.45)

9.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.