Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/11/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

 

1.2 Croesawodd y Cadeirydd Mark Reckless AS, a etholwyd yn aelod o’r Pwyllgor Cyllid.

 

1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mark Reckless AS.

 

 

(14.30)

2.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

PTN 1 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Diweddariad ar amserlen y gyllideb ar gyfer cyllideb Llywodraeth Cymru 2021-22 – 29 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 – Ymateb y Comisiwn i adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2021-22 – 4 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

(14.30-15.10)

3.

Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a gweithredu’r Fframwaith Cyllidol – Sesiwn dystiolaeth 4

Yr Athro Gerry Holtham, Athro Economeg Ranbarthol Hodge, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

 

Papurau ategol:

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Gerry Holtham, Athro Economi Ranbarthol Hodge, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ar ei ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a gweithredu’r Fframwaith Cyllidol.

 

(15.20-16.00)

4.

Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a gweithredu’r Fframwaith Cyllidol – Sesiwn dystiolaeth 5

Ruth Stanier, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Strategaeth Cwsmeriaid a Llunio Trethi, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Jackie McGeehan, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Treth Incwm, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

 

Papurau ategol:

FIN(5)-21-20 P1 Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ruth Stanier, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Strategaeth Cwsmeriaid a Dylunio Trethi, Cyllid a Thollau EM; a Jackie McGeehan, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Treth Incwm, Cyllid a Thollau EM ar ei ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a gweithredu’r Fframwaith Cyllidol.

 

(16.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 6, 7, 8 a 10.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.00-16.15)

6.

Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a gweithredu’r Fframwaith Cyllidol: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(16.15-16.30)

7.

Ail Gyllideb Atodol 2020-21: Trafod yr adroddiad drafft

Papurau ategol:

FIN(5)-21-20 P2 Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.

 

(16.30-16.45)

8.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif 2021-2022 Trafod yr adroddiad drafft

Papurau ategol:

FIN(5)-21-20 P3 Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 

(17.00-17.40)

9.

Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a gweithredu’r Fframwaith Cyllidol – Sesiwn dystiolaeth 6

Gareth Davies, Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol - y Swyddfa Archwilio Genedlaethol 

 

Papurau ategol:

FIN(5)-21-20 P4 Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol - y Swyddfa Archwilio Genedlaethol

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gareth Davies, Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol; Darren Stewart, Cyfarwyddwr, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol; Lee Summerfield, Cyfarwyddwr, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol; a Ben Rodin, Rheolwr Archwilio, y Swyddfa Archwilio Genedlaethol.

 

(17.40-17.50)

10.

Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a gweithredu’r Fframwaith Cyllidol: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.