Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/02/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod rhithwir.

1.2 Nododd y Cadeirydd fod Nick Ramsay AS bellach wedi gadael y Pwyllgor, a diolchodd iddo am ei gyfraniad at waith y Pwyllgor.

1.3 Croesawodd y Cadeirydd Mark Isherwood AS fel aelod newydd o'r Pwyllgor.

(09:30)

2.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Ionawr 2021.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Ionawr 2021.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Ionawr 2021.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2021.

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Ionawr 2021.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

PTN 1 - Craffu Blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru: Ymateb Archwilio Cymru i argymhellion y Pwyllgor - 22 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 - Llythyr gan Archwilio Cymru - Amcangyfrif Atodol Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2020-21 - 27 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

2.3

PTN 3 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Gwybodaeth am gyfalaf trafodiadau ariannol a chyllid canlyniadol fformiwla Barnett i Gymru - 21 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

2.4

PTN 4 - Ail gyllideb atodol Llywodraeth Cymru - ymateb Llywodraeth Cymru - 19 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

2.5

PTN 5 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - cyfraddau amhreswyl a throthwyon Treth Trafodiadau Tir (TTT) - 2 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

2.6

PTN 6 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at Ysgrifennydd Gwladol Cymru: Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU - 2 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

2.7

PTN 7 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Gwaith modelu ar gyfer prydau ysgol am ddim - 9 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

2.8

PTN 8 - Llythyr gan Hafal: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22 - 17 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

(09:30 - 11:00)

3.

Trydedd Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru

Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Matthew Denham-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-Adran Rheolaeth Ariannol

 

 

Papurau ategol:

 

FIN(5)-06-21 P1 – Trydedd Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

FIN(5)-06-21 P2 – Dyraniadau prif grŵp gwariant

FIN(5)-06-21 P3 – Nodyn Esboniadol

FIN(5)-06-21 P4 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd Dull ac amseriad Trydedd Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 - 1 Chwefror 2021

FIN(5)-06-21 P5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd Cronfa Wrth Gefn y DU - 10 Chwefror 2021

Briff Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ynghylch trydedd gyllideb atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 gan y tystion a ganlyn: Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru; 

Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid; a Matthew Denham-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheolaethau Ariannol.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu:

- Manylion pellach, drwy'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ynghylch y gwaith sy'n cael ei wneud i wella’r broses o rannu gwybodaeth rhwng gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol ac eilaidd.

- Gwybodaeth bellach, drwy'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, ynghylch cronfa galedi’r awdurdodau lleol, ac yn benodol ynghylch y fformiwla sy'n ymwneud ag arbedion a gollwyd gan awdurdodau lleol o ganlyniad i'r pandemig.

- Manylion pellach ynghylch y cyllid sydd wedi’i ddyrannu i gefnogi busnesau yn ystod y pandemig.

 

(11:00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:00 - 11:20)

5.

Trydedd Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11:20 - 11:30)

6.

Trafod Cynllun Ffioedd Archwilio Cymru 2021-22

Papurau ategol:

 

FIN(5)-06-21 P6 - Cynllun Ffioedd Archwilio Cymru 2021-22

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor Gynllun Ffioedd Archwilio Cymru ar gyfer 2021-22 o dan Reolau Sefydlog 18.10(x) yn unol ag adran 24(7) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 

(11:30 - 11:45)

7.

Trafod papur y flaenraglen waith

Papurau ategol:

 

FIN(5)-06-21 P7 – Papur y flaenraglen waith 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.