Cofnodion

Lleoliad arfaethedig: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion o’r cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cofnodion ar gyfer eu cyhoeddi.

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Byddai’r Cyfnod Pleidleisio ddydd Mawrth yn cael ei gynnal ar ôl yr eitem olaf o fusnes. Cytunodd y Pwyllgor Busnes y cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer ddydd Mercher.

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

Dydd Mercher 25 Ionawr 2017 -

  • Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
  • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

4.

Deddfwriaeth

4.1

Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Rheolwyr Busnes eu penderfyniad, mewn egwyddor, ar 6 Rhagfyr i gyfeirio’r Bil Undebau Llafur (Cymru) at y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar gyfer ei ystyried yng Nghyfnod 1, a chytunwyd mai’r dyddiad terfyn i’r Pwyllgor adrodd ar y Bil yng Nghyfnod 1 fyddai 7 Ebrill 2017, a’r dyddiad terfyn ar gyfer cwblhau trafodion y Pwyllgor yng Nghyfnod 2 fyddai 16 Mehefin 2017.

4.2

Rhaglen ddeddfu Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer 2016-17

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y papur sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yr holl Filiau a gyhoeddwyd yn Araith y Frenhines ar gyfer yr ail sesiwn seneddol.

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Diwygio Rheolau Sefydlog: Proses y gyllideb

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes bapur gan y Llywodraeth yn gofyn i’r Pwyllgor Busnes ohirio ei drafodaeth ar y papur ar y gwaith o graffu ar y gyllideb tan yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd yn sgil cyhoeddiad y Canghellor y byddai newidiadau i amserlen cyllideb y DU. Byddai hyn yn rhoi amser i effaith y cyhoeddiad hwn gael ei adolygu mewn rhagor o fanylder.

Unrhyw fater arall

Cwestiynau brys

Atgoffodd y Llywydd y Rheolwyr Busnes y disgwylir i Aelodau fod yn barod i ofyn eu cwestiynau brys yn y Cyfarfod Llawn, oherwydd mae cael y cyfle i ofyn Cwestiwn Brys yn fraint y dylid ei pharchu.

 

Cwestiynau’r Llefarwyr

Atgoffodd y Llywydd y Rheolwyr Busnes y disgwylir i’r Llefarwyr nodi cyn y Cyfarfod Llawn a ydynt yn bwriadu holi’r Gweinidog yn hytrach nag Ysgrifennydd y Cabinet yn ystod Cwestiynau’r Llefarwyr.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylai’r arfer barhau yn unol â’r canllawiau a gytunwyd yn 2014. Bydd y Clerc yn ailddosbarthu’r canllawiau hyn. Cytunwyd hefyd unwaith y bydd Ysgrifennydd y Cabinet/y Gweinidog wedi dechrau ateb cwestiynau, ni ddylent drosglwyddo’r awennau, ni waeth beth sy’n codi yn ystod set benodol o gwestiynau.