Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Nodyn: 141(v5) 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 05/06/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 2 a 4 eu grwpio i’w hateb gyda’i gilydd. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.19

 

(45 munud)

3.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth: Gwasanaethau Rheilffyrdd a Metro De Cymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.58

 

(45 munud)

4.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.02

(45 munud)

5.

Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Diweddariad ar flaenoriaethau'r Iaith Gymraeg

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.52

 

(45 munud)

6.

Datganiad gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip: Diweddariad ar y Rhaglen Swyddi Gwell yn Nes at Adref

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.31

 

(45 munud)

7.

Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Newidiadau i Gyfradd y Comisiwn ar Gartrefi mewn Parciau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.00

 

(5 munud)

8.

Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

NDM6732 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a) Adrannau 1 i 9;
b) Atodlen 1;
c) Adrannau 10 i 29;
d) Teitl hir.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.38

NDM6732 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a) Adrannau 1 i 9;

b) Atodlen 1;

c) Adrannau 10 i 29;

d) Teitl hir.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

9.

Cyfnod Pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd cyfnod pleidleisio.