Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt: Polisi: Tom Jackson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9:00 - 9:05)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

(9:05 - 10:00)

2.

Ystyried rhaglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru

PAC(4) 08-13 – Papur 1 – Swyddfa Archwilio Cymru: Rhaglen astudiaethau gwerth am arian

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Estynnodd y Cadeirydd wahoddiad i Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, gyflwyno rhaglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru.

 

2.2 Bu'r Pwyllgor yn holi'r Archwilydd Cyffredinol am y rhaglen waith a bu'n trafod y blaenoriaethau ar gyfer Swyddfa Archwilio Cymru i gynnal gwaith gwerth am arian.

 

3.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Mawrth 2013.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 5 i 8.

 

(10:00 - 10:10)

5.

Ystyried rhaglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru

Cofnodion:

5.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod rhaglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru ac amlinellodd nifer o feysydd yr oedd am i'r Archwilydd Cyffredinol eu hystyried fel rhan o'i gynllun gwaith.

 

(10:10 - 10:20)

6.

Ystyried Cylch Gorchwyl yr ymchwiliad sy'n ymwneud â Bwrdd Draenio Mewnol Gwastadeddau Cil-y-coed a Gwynllŵg

Cofnodion:

6.1 Trafododd a chytunodd y Pwyllgor ar ei gylch gorchwyl ar gyfer ei ymchwiliad i Fwrdd Draenio Mewnol Gwastadeddau Cil-y-coed a Gwynllŵg a thrafod pa dystion yr hoffai gasglu tystiolaeth ganddynt.

 

(10:20 - 10:40)

7.

Ystyried rhaglen waith ddrafft y Pwyllgor ar gyfer tymor y gwanwyn 2013

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod ei raglen waith ar gyfer gweddill tymor y gwanwyn/yr haf 2013.

 

(10:40 - 11:00)

8.

Adolygu'r cymorth a ddarperir i bwyllgorau.

Cofnodion:

8.1 Gofynnodd y Pwyllor i gael trafod yr eitem hon heb i staff y Cynulliad na swyddogion Swyddfa Archwilio Cymru fod yn bresennol.

 

Trawsgrifiad