Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt: Polisi: Tom Jackson  Legislation: Sarah Beasley

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9:00 - 9:05)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau ac aelodau’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

1.2 Croesawodd y Cadeirydd Jocelyn Davies fel Aelod newydd i’r Pwyllgor a diolch i Lindsay Whittle am ei gyfraniad.

 

2.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor:

 

-       ymateb Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig i’r ymgynghoriad ar Fil Archwilio Cyhoeddus (Cymru);

-       ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar gynnydd Llywodraeth Cymru o ran rhoi Safon Ansawdd Tai Cymru ar waith;

-       yr ohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ am Fil Archwilio Cyhoeddus (Cymru);

-       yr ohebiaeth gan Bwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd am ei adroddiad byr ar warchod Arfordirol;

-       yr ohebiaeth ar amcangyfrifon diwygiedig yr Archwilydd Cyffredinol ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2014.

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 4 a 5.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(9:05 - 10:00)

4.

Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru): Cyfnod 1 - themâu allweddol a materion sy'n dod i'r amlwg

Cofnodion:

4.1 Ystyriodd y Pwyllgor y themâu allweddol a’r materion a ddaeth i’r amlwg yn ystod y gwaith craffu ar Fil Archwilio Cyhoeddus (Cymru).

 

(10:00 - 11:00)

5.

Ystyried yr adroddiad drafft ar yr amcangyfrif atodol o incwm a gwariant Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2014

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad ar amcangyfrif incwm a gwariant swyddfa Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2014 a chytuno arno, a fydd yn cael ei gyhoeddi’n fuan.

 

Trawsgrifiad