Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Nick Ramsay. Croesawodd y Cadeirydd Paul Davies i'r cyfarfod fel eilydd.

 

(09.00 - 09.05)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(09.05 - 10.30)

3.

Bil yr Amgylchedd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Andy Fraser, Pennaeth Rhaglen Adnoddau Naturiol, Llywodraeth Cymru

Jasper Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Effeithlonrwydd Gwastraff ac Adnoddau, Llywodraeth Cymru

 

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor.

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 5, 6 a 7

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.30 - 10.45)

5.

Bil yr Amgylchedd (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.45 - 11.15)

6.

Craffu ar Gyllideb Atodol Cyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-2016: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 

(11.15 - 11.35)

7.

Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Cytuno ar ddull o gynnal y gwaith craffu

Papur 2 – Dull o gynnal y gwaith craffu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull craffu.