Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

2.1Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.  Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau.

 

2.1

Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Llythyr gan y Gweinidog Cyllid (14 Ebrill 2014)

Dogfennau ategol:

2.2

Adroddiad Comisiwn y Cynulliad ar Berfformiad Corfforaethol

Dogfennau ategol:

(09:05-10:05)

3.

Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Sesiwn dystiolaeth 2

FIN(4)-10-14(p1)

Briff ymchwil

 

Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (drwy gynhadledd fideo)

 

Ronnie Downes, Dirprwy Bennaeth yr Adran Cyllidebu a Gwariant Cyhoeddus

Lisa Vontrapp, Dadansoddwr Polisi yn yr Adran Cyllidebu a Gwariant Cyhoeddus

Camila Vammalle, Dadansoddwr Polisi yn yr Adran Cyllidebu a Gwariant Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ronnie Downes, Dirprwy Bennaeth yr Is-adran Cyllidebu a Gwariant Cyhoeddus, Lisa Vontrapp, Dadansoddwr Polisi a Camila Vammalle, Dadansoddwr Polisi o'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (drwy gynhadledd fideo) ar ei ymchwiliad arferion gorau o ran y gyllideb.

 

 

 

 

 

 

(10:15-11:15)

4.

Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Sesiwn dystiolaeth 4

FIN(4)-10-14(p1)

Briff ymchwil

 

Gerald Holtham

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gerald Holtham ynghylch yr ymchwiliad i arferion gorau o ran y gyllideb.

 

(11:15)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 6 a 7

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:15-11:30)

6.

Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

FIN(4)-10-14(papur 3)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu'r Aelodau'n trafod y dystiolaeth a gafwyd fel rhan o'i ymchwiliad i arferion gorau o ran y gyllideb.

6.2 Cytunodd yr Aelodau y dylai'r Pwyllgor lunio a chyhoeddi adroddiad byr a allai gynorthwyo Aelodau o Dŷ'r Arglwyddi pan fyddant yn trafod Bil Cymru.

 

(11:30-11:45)

7.

Y Bil Addysg Uwch (Cymru): Goblygiadau Ariannol y Bil

Briff ymchwil

Cofnodion:

7.1 Bu'r Aelodau'n trafod y papur briffio ar y Bil Addysg Uwch (Cymru) a chytunwyd y byddent yn ysgrifennu at yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil (Huw Lewis AC) yn gofyn am eglurhad ar nifer o faterion.