Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Siân Phipps 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees AC, Byron Davies AC a Mick Antoniw AC. Dirprwyodd Ann Jones AC ar ran Mick Antoniw AC.

 

2.

Ymchwiliad i gyfleoedd cyllido yr UE 2014-2020 (sesiwn 11) (09.15-09.45)

 

Tyst:

Yr Athro Colin Riordan, Llywydd ac Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Colin Riordan, Llywydd ac Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd.

 

3.

Mentrau Cymdeithasol (10.00-11.00)

 

Tystion:

Phil Fiander, Cyfarwyddwr Rhaglenni, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Matthew Brown, Rheolwr Buddsoddi mewn Cymunedau, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Anne-Marie Rogan, Prif Weithredwr YMCA Abertawe

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Phil Fiander, Cyfarwyddwr Rhaglenni, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; Matthew Brown, Rheolwr Buddsoddi mewn Cymunedau, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru; ac Anne-Marie Rogan, Prif Weithredwr YMCA Abertawe.

 

4.

Mentrau Cymdeithasol (11.00-12.00)

 

Tystion:

Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Andrew Davies, Cadeirydd Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru

Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru

 

Dogfennau ategol:

EBC(4)-10-14 (p.3) - Adroddiad Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru

http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/welsh-coop-mutuals-commission/?lang=cy

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru; Yr Athro Andrew Davies, Cadeirydd Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru; a Derek Walker, Prif Swyddog Gweithredol Canolfan Cydweithredol Cymru.

 

4.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu dangosyddion perfformiad ar gyfer cefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer mentrau cymdeithasol yn ei diweddariad chwe misol i'r Pwyllgor.

 

5.

Ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o hyrwyddo masnach a mewnfuddsoddi (14.00-15.00)

 

Tystion:

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Gary Davies, Pennaeth yr Is-adran Materion Ewropeaidd ac Allanol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, a Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru. Cawsant eu cefnogi gan James Price, Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru a Gary Davies, Pennaeth yr Is-adran Materion Allanol, Llywodraeth Cymru Ewrop a.

 

5.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu:

 

-     Nodyn ar gyfanswm nifer staff UKTI sydd wedi'u lleoli'n barhaol yng Nghymru a sut mae'r niferoedd hyn yn cymharu â'r sefyllfa yn yr Alban;

 

-     Nodyn ar y gyfran o gwmnïau o dramor sy'n gweithredu yng Nghymru ac sy'n derbyn cymorth ôl-ofal uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, o gymharu â'r rhai sy'n cael cefnogaeth gan UKTI. Hefyd, syniad o'r cwmnïau hynny y mae'r Llywodraeth mewn cysylltiad â hwy yn rheolaidd, h.y. o leiaf unwaith bob chwe mis, a'r rhai y mae'n cysylltu â hwy yn llai rheolaidd;

 

-     Nodyn ar ddull gweithredu arfaethedig Llywodraeth Cymru o ran cofnodi a chyhoeddi ffigurau mewnfuddsoddi yng ngoleuni newidiadau yn y diffiniad a ddefnyddir gan UKTI (h.y. 10 y cant perchnogaeth dramor, yn hytrach na 50 y cant) a sut mae'r trothwy ar gyfer canran perchnogaeth dramor a ddefnyddir gan UKTI yn cymharu â gwledydd Ewropeaidd eraill.

 

 

6.

Papurau i’w nodi

Papur preifat (rhagor o wybodaeth am y Bwrdd Strategaeth Technoleg)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y dogfennau ategol a ganlyn:

 

Papur preifat (rhagor o wybodaeth am y Bwrdd Strategaeth Technoleg)

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Cofnodion:

Ystyried yr opsiynau ar gyfer ymweliad fel rhan o'r ymchwiliad i dwristiaeth, sgwrs gwe gyda myfyrwyr addysg bellach ac uwch a sgwrs gwe ar faterion yn ymwneud â'r rhywiau a phynciau STEM.