Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

(9:30-10:30)

2.

Trafod materion sy'n ymwneud â'r iaith Gymraeg - sesiwn dystiolaeth â'r Prif Weinidog

Carwyn Jones AC, y Prif Weinidog

Caroline Turner, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr iaith Gymraeg

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones a Caroline Turner.  

 

2.2 Cytunodd y Prif Weinidog i ymchwilio i sut y caiff plant eu cyfeirio at ysgolion cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Saesneg mewn ardaloedd Dechrau'n Deg, a darparu nodyn ar hyn.

 

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol: gweddill y cyfarfod ac eitemau 1 a 2 ar 12 Rhagfyr 2013

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig. 

 

(10:30-10:45)

4.

Trafod y dystiolaeth a gafwyd gan y Prif Weinidog ar faterion sy'n ymwneud â'r iaith Gymraeg

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11:00-11:30)

5.

Sesiwn friffio ar faterion Ewropeaidd

Gregg Jones,  Pennaeth Swyddfa UE Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur briffio ar Faterion Ewropeaidd.

 

(11:30-11:50)

6.

Trafod yr adroddiad drafft: Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

(11:50-12:00)

7.

Trafod y papur cwmpasu: Ymchwiliad i Dlodi

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

 

8.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Papurau i’w nodi.