Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Polisi: Claire Morris  / Legislation: Elizabeth Wilkinson

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Ar 25 Ebrill 2013, cytunodd y Pwyllgor ar gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod hwn.

Cofnodion:

1.1 .1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Nid oedd dirprwyon.

2.

Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru): Cyfnod 1 - Y dull o graffu ar y Bil

 

Papurau:

 

CYP(4)-13-13(p.1) - Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) - Ystyriaeth yng Nghyfnod 1

Cofnodion:

Yn seiliedig ar benderfynaid y Pwyllgor yn ei gyfarfod ar 25 Ebrill 2013, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi), bu’r Pwyllgor yn ystyried yr eitem hon mewn sesiwn breifat.

3.

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) - Trafod yr adroddiad drafft

4.

Trafod y blaenraglen waith