Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

2.1

CLA167 - Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2012

Gweithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 4 Gorffennaf 2012. Fe’u gosodwyd ar 6 Gorffennaf 2012. Yn dod i rym ar 30 Gorffennaf 2012.

 

2.2

CLA168 - Rheoliadau Byrddau Lleol ar gyfer Diogelu Plant (Cymru) (Diwygio) 2012

Gweithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 6 Gorffennaf 2012. Fe’u gosodwyd ar 10 Gorffennaf 2012. Yn dod i rym ar 1 Medi 2012.

 

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

3.1

CLA166 - Rheoliadau Byrddau Lleol ar gyfer Diogelu Plant (Cymru) (Diwygio) 2012

Gweithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 30 Mehefin 2012. Fe’u gosodwyd ar 3 Gorffennaf 2012. Yn dod i rym ar 1 Ionawr 2013.

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

 

4.

Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Ymchwiliad i sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru

Yn bresennol:

  • Theodore Huckle QC, Cwnsler Cyffredinol, Llywodraeth Cymru

 

5.

Papurau i'w nodi

CLA(4)-17-12 – Adroddiad o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Gorffennaf 2012

Dogfennau ategol:

Dyddiad y cyfarfod nesaf

24 Medi 2012

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi.

 

7.

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yma

8.

Trafod yr adroddiad drafft ar Fil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

 

Mae’r papurau a ganlyn ar gael fel rhan o’r pecyn ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor ar 9 Gorffennaf 2012 

 

Papurau:

CLA(4)-17-12(p4) – Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

CLA(4)-17-12(p2) – Cais gan y Cadeirydd am wybodaeth ychwanegol (Saesneg yn unig)

CLA(4)-17-12(p3) – Ymateb y Gweinidog

CLA(4)-12-12(p9) – Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

CLA(4)-12-12(p10) – Memorandwm Esboniadol

Trawsgrifiad