Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

2.1

CLA162 - Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion (Trosi o fod yn Fwrdd Gweithredol Interim) (Cymru) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 22 Mehefin 2012. Fe’u gosodwyd ar 26 Mehefin 2012. Yn dod i rym ar 1 Medi 2012.

2.2

CLA163 - Rheoliadau Addysg (Trefniadau Ymsefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 26 Mehefin 2012. Fe’u gosodwyd ar 28 Mehefin 2012. Yn dod i rym ar 1 Medi 2012.

 

2.3

CLA164 - Gorchymyn Pysgodfa Cregyn Gleision Bae Abertawe (Thomas Shellfish Limited) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 27 Mehefin 2012. Fe’u gosodwyd ar 29 Mehefin 2012. Yn dod i rym ar 18 Medi 2012.

 

2.4

CLA165 - Rheoliadau Dynodi Nodweddion (Hysbysiadau) (Cymru) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 28 Mehefin 2012. Fe’u gosodwyd ar 29 Mehefin 2012. Yn dod i rym ar 20 Medi 2012.

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

Dim

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

Dim

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

Dim

 

4.

Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Ymchwiliad i sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru

Alan Trench, Uwch Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus, Yr Uned Gyfansoddiadol, Coleg Prifysgol Llundain                                     

         

Papurau:

CLA(4)-17-12(p1) – A Welsh legal jurisdiction, and its effects on legislation (Saesneg yn unig)

http://devolutionmatters.wordpress.com/

 

5.

Papur(au) i'w nodi

CLA(4)-16-12 – Adroddiad ar y cyfarfod ar 2 Gorffennaf 2012.

 

Dogfennau ategol:

Dyddiad y cyfarfod nesaf

16 Gorffennaf 2012

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi

7.

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yma

8.

Trafod yr adroddiad drafft ar Fil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

CLA(4)-17-12(p4) – Yr adroddiad drafft

CLA(4)-17-12(p2) – Cais am wybodaeth ychwanegol oddi wrth y Cadeirydd

CLA(4)-17-12(p3) – Ymateb y Gweinidog

CLA(4)-12-12(p9) – Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

CLA(4)-12-12(p10) – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Trawsgrifiad