Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn negyddol

 

 

2.1

CLA44 - Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011

Gweithdrefn: negyddol. Fe’u gwnaed: 28 Medi 2011. Fe’u gosodwyd: 28 Medi 2011. Yn dod i rym: 19 Hydref 2011.

 

2.2

CLA45 - Rheoliadau’r Cynllun Iechyd Dofednod (Ffioedd) (Cymru) 2011

Gweithdrefn: negyddol. Fe’u gwnaed: 28 Medi 2011. Fe’u gosodwyd: 28 Medi 2011. Yn dod i rym: 19 Hydref 2011.

 

Offerynnau’r weithdrefn gadarnhaol

 

Dim

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn negyddol

 

3.1

CLA43 - Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Rhif 2) (Cymru) 2011

Gweithdrefn: negyddol. Fe’u gwnaed: 27 Medi 2011. Fe’u gosodwyd: 28 Medi 2011. Yn dod i rym yn unol â rheoliad 31.

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r weithdrefn gadarnhaol

 

Dim

4.

Ymchwiliadau'r Pwyllgor: Ymchwiliad i roi pwerau i Weinidogion Cymru yn Neddfau’r DU

Papurau i’w nodi: Tystiolaeth ysgrifenedig:

 

CLA(4)-07-11(p1) – CLA GP5 – Undeb Amaethwyr Cymru (Saesneg yn unig)

CLA(4)-07-11(p2) – CLA GP6 – Cyngor Ffoaduriaid Cymru (Saesneg yn unig)

CLA(4)-07-11(p3) – CLA GP7 – Ffederasiwn Heddlu Cymru a Lloegr (Saesneg yn unig)

CLA(4)-06-11(p4) – Canllawiau ar Ddatganoli Rhif 9 (Saesneg yn unig)

 

 

Dogfennau ategol:

4.1

Cynhadledd fideo gyda Dr Paul Cairney, Prifysgol Aberdeen

CLA(4)-06-11- Papur 2

Dr Paul Cairney, Uwch-ddarlithydd mewn gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol, Prifysgol Aberdeen (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

5.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Papur i'w nodi:

CLA(4)-06-11- Adroddiad o’r cyfarfod ar 3 Hydref 2011

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Caiff bwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r Pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi.

 

7.

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r ymchwiliad hyd yn hyn

Trawsgrifiad

View the meeting transcript.