Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Dipwyr Clerc: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dafydd Elis-Thomas AC.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-20-15 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

CLA557 - Gorchymyn Merthyr Tydfil College Limited (Sefydliad Dynodedig mewn Addysg Bellach) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 1 Gorffennaf 2015; Fe'i gosodwyd ar: 6 Gorffennaf 2015; Yn dod i rym ar: 31 Gorffennaf 2015

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

3.

Papurau i’w nodi

CLA(4)-20-15 – Papur 2 –Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015

 

CLA(4)-20-15 – Papur 3 - Cynigion Llywodraeth y DU ynghylch pleidleisio yn Lloegr ar gyfer cyfreithiau Lloegr

CLA(4)-20-15 – Papur 3 - Gwybodaeth Gefndirol

 

 

CLA(4)-20-15 – Papur 4 - Llythyr oddi wrth y Llywydd mewn perthynas â’r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau a chytunodd i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cymeradwyo'r gwaith craffu ar y Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015.

 

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat i drafod:

 

4.1

UK Government's Proposals for Further Devolution to Wales Draft Report

CLA(4)-20-15 – Papur 5 – Adroddiad Terfynol

 

4.2

Ymchwiliad i Ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad: Adroddiad drafft

CLA(4)-20-15 - Papur 6 - Papur esboniadol

CLA(4)-20-15 – Papur 6 Atodiad 1 – Ymatebion y Panel o Arbenigwyr

CLA(4)-20-15 - Papur 6 Atodiad 2 – Canlyniadau’r Arolwg

CLA(4)-20-15 – Papur 6 Atodiad 3 – Adroddiad drafft

CLA(4)-20-15 – Papur 6 Atodiad 4 – Adroddiad gan Charles Mynors

 

5.

Blaenraglen Waith

CLA(4)-20-15 - Papur 7 - Papur esboniadol

CLA(4)-20-15 – Papur 7 Atodiad 1 – Blaenraglen waith

CLA(4)-20-15 – Papur 7 Atodiad 2 – Gwaith ar gyfer y dyfodol

CLA(4)-20-15 - Papur 7 Atodiad 3 - Papur cwmpasu ar Faterion Ewropeaidd