Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks  Dirprwy Glerc: Gareth Williams

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan William Powell AC.

 

2.

Tystiolaeth mewn perthynas â Chynigion Llywodraeth y DU ar gyfer Datganoli Pellach i Gymru

 

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Carys Evans, Dirprwy Gyfarwyddwr,  Is-adran Materion Cyfansoddiadol a Chysylltiadau Rhynglywodraethol

 

CLA(4)-18-15 - Papur 1 – Papur briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog.

 

3.

Tystiolaeth mewn perthynas â Chynigion Llywodraeth y DU ar gyfer Datganoli Pellach i Gymru

Y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad

Elisabeth Jones, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol

Adrian Crompton, Cyfarwyddwr Busnes y Cynulliad

 

CLA(4)-18-15- Papur 2 - Tystiolaeth ysgrifenedig gan y Llywydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd.

 

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

 

CLA(4)-18-15 – Papur 3

Dogfennau ategol:

4.1

CLA548 - Rheoliadau Rheoleiddio Tai Rhent Preifat (Gwybodaeth, Cyfnodau a Ffioedd ar gyfer Cofrestru a Thrwyddedu) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe’u gwnaed ar: 7 Mehefin 2015; Fe’u gosodwyd ar: 12 Mehefin 2015; Yn dod i rym ar: 7 Gorffennaf 2015

 

4.2

CLA552 - Rheoliadau Safon Perfformiad Allyriadau (Gorfodi) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe’u gwnaed ar: 15 Mehefin 2015; Fe’u gosodwyd ar: 16 Mehefin 2015; Yn dod i rym ar: 8 Gorffennaf 2015

 

4.3

CLA553 - Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Diwygio) Cymru 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe’u gwnaed ar: 17 Mehefin 2015; Fe’u gosodwyd ar: 19 Mehefin 2015; Yn dod i rym ar: 19 Gorffennaf 2015

 

4.4

CLA549 - Rheoliadau Addysg Uwch (Dynodi Darparwyr Addysg Uwch) (Cymru) 2015

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe’u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: Dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: Heb ei nodi

 

4.5

CLA550 - Rheoliadau Addysg Uwch (Symiau) (Cymru) 2015

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe’u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: Dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 31 Gorffennaf 2015

 

4.6

CLA551 - Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Cymru) 2015

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe’u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: Dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 31 Gorffennaf 2015

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

 

(vi) lle mae’r Pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat i ystyried y canlynol:

 

6.

Ystyried y dystiolaeth

7.

Sesiwn friffio ar Ewrop

 

Gwybodaeth gan Gregg Jones drwy gyswllt fideo

 

CLA(4)-18-15 – Papur 4

8.

Adroddiad Terfynol ar y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

 

CLA(4)-18-15 – Papur 5 – Adroddiad RISC

 

9.

Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM) 5 Adroddiad

Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Diwygiadau Amrywiol) 2015

 

CLA(4)-18-15 – Papur 6 - Adroddiad

10.

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)