Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Dipwyr Clerc: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan yr Arglwydd Elis-Thomas AC. Ni chafwyd dirprwy ar ei ran.

 

Diolchodd y Pwyllgor i Simon Thomas AC am ei gyfraniad dros y pedair blynedd diwethaf. 

 

2.

Tystiolaeth mewn perthynas â Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

(Amser a ddynodwyd: 13.30)

 

Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth;

Eifiona Williams, Llywodraeth Cymru;

Angharad Huws, Llywodraeth Cymru

 

CLA(4)-15-15 – Papur 1 – Datganiad o fwriad polisi

CLA(4)-15-15 – Papur 1A – Atodlen Keeling: Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

CLA(4)-15-15 – Papur 1B – Atodlen Keeling: Deddf Henebion a Mannau Archeolegol 1979

CLA(4)-15-15 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-15-15 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth mewn perthynas â Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) gan Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

 

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(4)-15-15 – Papur 2 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

CLA535 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Atgyfeiriadau ac Apelau) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 20 Mai 2015; Fe'u gosodwyd ar:  22 Mai 2015; Yn dod i rym ar: 22 Mehefin 2015

 

3.2

CLA536 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 20 Mai 2015; Fe'i gosodwyd ar:  22 Mai 2015; Yn dod i rym ar: 22 Mehefin 2015

 

 

3.3

CLA537 - Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 20 Mai 2015; Fe'u gosodwyd ar:  22 Mai 2015; Yn dod i rym ar: 22 Mehefin 2015

 

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

CLA538 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cynllunio Gofal) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 21 Mai 2015; Fe'u gosodwyd ar:  1 Mehefin 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

CLA(4)-15-15 – Papur 3 – Adroddiad

CLA(4)-15-15 – Papur 4 – Rheoliadau

CLA(4)-15-15 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

5.

Papurau i'w nodi

CLA(4)-15-15 – Papur 6 – Llythr gan y Gweinidog, y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Gweithwyr Allweddol

 

CLA(4)-15-15 – Papur 7 – Llythr gan y Gweinidog, y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

 

CLA(4)-15-15 – Papur 7A – Atodiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau. 

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r Pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat i ystyried y canlynol:

 

6.1

Adroddiad drafft ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

CLA(4)-15-15 – Papur 8 – Adroddiad drafft

 

6.2

Adroddiad drafft ar y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

CLA(4)-15-15 – Papur 9 – Adroddiad drafft

 

6.3

Adroddiad drafft: Ymchwiliad i ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

CLA(4)-15-15 – Papur 10 – Adroddiad drafft