Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Dipwyr Clerc: Ruth Hatton

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-10-15 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

CLA512 - Rheoliadau Rasio Beiciau ar Briffyrdd (Diwygio) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 10 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 16 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 7 Ebrill 2015.

 

2.2

CLA514 - Rheoliadau Deddf Tai (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 16 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 18 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 27 Ebrill 2015.

 

2.3

CLA515 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 17 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 19 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 9 Ebrill 2015.

 

 

2.4

CLA516 - Rheoliadau Defnyddio Cerbydau Pobl Anabl ar Briffyrdd (Diwygio) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 18 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 19 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 9 Ebrill 2015.

 

2.5

CLA520 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 27 Mawrth 2015; Fe'i gosodwyd ar: 31 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 21 Ebrill 2015.

 

 

2.6

CLA521 - Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man i’r Gorllewin o Gyffordd 23A (Magwyr) i Fan i’r Dwyrain o Gyffordd 29 (Cas-bach)) (Terfynau Cyflymder Amrywiadwy) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 30 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 31 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 21 Ebrill 2015.

 

 

2.7

CLA517 - Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2015

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 19 Mai 2015.

 

Cofnodion:

The Committee considered the instruments and was content.

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

CLA518 - Rheoliadau'r Bwrdd Marchnata Llaeth (Cymru a Lloegr) (Dirymu) 2015

Y weithdrefn negyddol cyfansawdd; Fe'u gwnaed ar: 26 Mawrth 2015; Fe'u gosodwyd ar: 27 Mawrth 2015; Yn dod i rym ar: 1 Gorffennaf 2015

 

CLA(4)-10-15 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(4)-10-15 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(4)-10-15 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee considered the instrument and will report to the Assembly.

4.

Papurau i’w nodi

CLA(4)-10-15 – Papur 5 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghylch y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth

 

CLA(4)-10-15 – Papur 6 – Llythyr gan Is-lywydd Cyntaf y Comisiwn Ewropeaidd, Mr Frans Timmermans

 

CLA(4)-10-15 – Papur 7 – Datganiad ysgrifenedig: Ymateb gan Lywodraeth y DU i bleidlais y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Arloesi Meddygol

 

CLA(4)-10-15 – Papur 8 ac atodiad – Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, Deddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee noted the papers.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

Cofnodion:

The Committee agreed to hold the remainder of the meeting in private session to consider the following items.

 

5.1

Adroddiad drafft ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)

CLA(4)-10-15 – Papur 9 – Adroddiad Drafft

 

5.2

Adroddiad drafft ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

CLA(4)-10-15 – Papur 10 – Adroddiad drafft

 

5.3

Blaenraglen Waith

CLA(4)-10-15 – Papur 11 – Blaenraglen waith