Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Dipwyr Clerc: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad gan Suzy Davies AC.  Dirprwyodd Angela Burns AC ar ei rhan.

 

2.

Tystiolaeth am Fil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

(Amser a ddynodwyd: 13.30 – 14.15)

 

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

 

(Amser a ddynodwyd: 14.15 – 15.00)

 

Kirsty Williams AC, yr Aelod sy’n Gyfrifol am y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

 

CLA(4)-04-15 - Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-04-15 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

Cafodd y Pwyllgor hefyd dystiolaeth gan Kirsty Williams AC, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil.

 

3.

Tystiolaeth yn ymwneud â’r ymchwiliad i Ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

(Amser a ddynodwyd 15.00 – 15.45)

 

 

Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC

CLA(4)-04-15Papur 1 –Tystiolaeth ysgrifenedig

CLA(4)-04-15 - Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon i’w thrafod mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitem a ganlyn:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat.

 

5.

Papur i’w nodi

CLA(4)-04-15 - Papur 2 - Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd 2015