Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Dipwyr Clerc: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

2.

Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Cymwysterau Cymru

(Amser a ddynodwyd: 13.30)

 

Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau

 

CLA(4)-03-15 – Papur 1 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau

CLA(4)-03-15 – Papur 2 – Datganiad ar fwriad polisi

CLA(4)-03-15 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(4)-03-15 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau.

 

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-03-15 – Papur 3 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

CLA486 - Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) (Cymru) 2015

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: 16 Ionawr 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offeryn statudol ac roedd yn fodlon.

 

 

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

CLA487 - Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Swyddogaethau Ychwanegol a Dirymu) (Cymru) 2015

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: 2015; Fe’i gosodwyd ar: 16 Ionawr 2015; Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2015

 

CLA(4)-03-15 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(4)-03-15 – Papur 5 – Gorchymyn

CLA(4)-03-15 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offeryn statudol a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

5.

Papurau i’w nodi

 

CLA(4)-03-15 – Papur 7 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

 

CLA(4)-03-15 – Papur 7A - Adroddiad ar waith craffu'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ôl deddfu o ran y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

 

CLA(4)-03-15 – Papur 8 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol ar yr Ddeddf Lleoliaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

6.1

Adroddiad Drafft SICM 4 - Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu'r Pwyllgorau Cynghori ar Blaladdwyr) 2015

CLA(4)-03-15 – Papur 9 – Adroddiad Drafft

6.2

Nodyn Briffio'r Ymweliad gan Senedd Fiji

CLA(4)-03-15 – Papur 10 – Nodyn Briffio