Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad gan Simon Thomas AC.   Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

 

2.

Tystiolaeth mewn perthynas â'r Ymchwiliad Deddfu

(Amser a ddynodwyd 13.30)

 

Theodore Huckle QC, Cwnsler Cyffredinol

 

CLA(4)-28-14 – Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

CLA(4)-28-14 –Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-28-14 – Papur Briffio: Datganiad

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafwyd tystiolaeth gan Theodore Huckle QC, Cwnsler Cyffredinol Cymru.

 

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-28-14 – Papur 2 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

CLA463 - Rheoliadau Cynlluniau Cymorthdaliadau a Grantiau Amaethyddol (Apelau) (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 4 Tachwedd 2014;  Fe'u gosodwyd ar: 7 Tachwedd 2014; Yn dod i rym ar: 1 Rhagfyr 2014

 

3.2

CLA464 - Gorchymyn y Rhestrau Ardrethu (Dyddiad Prisio) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 5 Tachwedd 2014;  Fe'i gosodwyd ar: 7 Tachwedd 2014; Yn dod i rym ar: 1 Rhagfyr 2014

 

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol ac roedd yn fodlon â hwy.

 

4.

Papurau i’w nodi

CLA(4)-28-14 – Papur 3 – Datganiad ysgrifenedig mewn perthynas â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

CLA(4)-28-14 – Papur 4 – Gorchymyn Adran 109: Gohebiaeth gan SD Alliance

 

CLA(4)-28-14 – Papur 5 – Gorchymyn Adran 109: Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(xi) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y Pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat.

 

5.1

Papur ar is-ddeddfwriaeth

CLA(4)28-14 – Papur 6 – Papur ar Is-ddeddfwriaeth

 

5.2

Adroddiad Terfynol y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

CLA(4)-28-14 – Papur 7 – Adroddiad Terfynol