Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding AC.   Cafodd Suzy Davies AC ei hethol yn Gadeirydd dros dro.

 

2.

Tystiolaeth ar y Bil Cynllunio (Cymru)

(Amser a ddynodwyd 13.30)

 

Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

 

CLA(4)-27-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-27-14 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafwyd tystiolaeth gan Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol.

 

3.

Gorchymyn Adran 109: Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2015

Tystiolaeth gan Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

 

CLA(4)-27-14 – Papur 1 – Gorchymyn

CLA(4)-27-14 – Papur 2 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-27-14 – Papur 3 – Llythyr gan y Gweinidog, 5 Tachwedd 2014

 

CLA(4)-27-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-27-14 – Papur 4 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

4.1

CLA456 - Rheoliadau Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 9 Hydref 2014; Fe'u gosodwyd ar: 13 Hydref 2014; Yn dod i rym ar: 7 Tachwedd 2014

 

4.2

CLA458 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Lonydd Bysiau a Thraffig sy'n Symud (Dinas a Sir Caerdydd) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 8 Hydref 2014; Fe'i gosodwyd ar: 14 Hydref 2014; Yn dod i rym ar: 10 Tachwedd 2014

 

 

4.3

CLA459 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Dinas a Sir Caerdydd) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 8 Hydref 2014; Fe'i gosodwyd ar: 14 Hydref 2014; Yn dod i rym ar: 7 Tachwedd 2014

 

 

4.4

CLA460 - Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Pennu’r Weithdrefn) (Cyfnod Rhagnodedig) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 14 Hydref 2014; Fe'u gosodwyd ar: 17 Hydref 2014; Yn dod i rym ar: 12 Tachwedd 2014

 

 

4.5

CLA461 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Pennu’r Weithdrefn) (Cyfnod Rhagnodedig) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 14 Hydref 2014; Fe'u gosodwyd ar: 17 Hydref 2014; Yn dod i rym ar: 12 Tachwedd 2014

 

4.6

CLA462 - Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Pennu’r Weithdrefn) (Cyfnod Rhagnodedig) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 14 Hydref 2014; Fe'u gosodwyd ar: 17 Hydref 2014; Yn dod i rym ar: 12 Tachwedd 2014

 

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol ac roedd yn fodlon â hwy.

 

 

5.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

5.1

CLA457 - Gorchymyn Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 (Diwygio) 2014

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: Heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: 13 Hydref 2014; Yn dod i rym ar: Heb ei nodi

 

CLA(4)-27-14 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(4)-27-14 – Papur 6 – Gorchymyn

CLA(4)-27-14 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offeryn statudol a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

 

6.

Papur i’w nodi

CLA(4)-27-14 – Papur 8 – Barn resymedig y Comisiwn Ewropeaidd ar storio gwastraff mercwri metelaidd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat.

 

7.1

Llywyddiaeth yr Eidal ar yr UE: dadl am Ddiwygiadau Sefydliadol yr UE

CLA(4)-27-14 – Papur 9 – Llywyddiaeth yr Eidal: dadl am Ddiwygiadau Sefydliadol yr UE, gan gynnwys rôl seneddau cenedlaethol

 

CLA(4)-27-14 – Papur 10 – Papur i’w Nodi Datganiad CALRE

 

7.2

Adroddiad Drafft y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

CLA(4)-27-14 – Papur 11 – Adroddiad drafft

 

7.3

Adroddiad Terfynol ar y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

CLA(4)-27-14 – Papur 12 – Adroddiad Terfynol

 

7.4

Adroddiad Terfynol ar y Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru)

CLA(4)-27-14 – Papur 13 – Adroddiad Terfynol

 

7.5

Ymchwiliad i ddeddfu

CLA(4)-27-14 – Papur 14 – Adborth ar y digwyddiad yn y Pierhead ar 13 Hydref

CLA(4)-27-14 – Papur 15 – Nodiadau ar y trafodaethau grŵp