Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding AC.  Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC hefyd a dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, enwebodd Mick Antoniw AC Simon Thomas AC i fod yn Gadeirydd dros dro.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-11-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

 

Dogfennau ategol:

2.1

CLA387 - Gorchymyn Twbercwlosis (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 12 Mawrth 2014. Fe'i gosodwyd ar: 14 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar:  6 Ebrill 2014.

 

2.2

CLA390 - Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) (Asesu Adnoddau) a Ffioedd Gofal Cymdeithasol (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 14 Mawrth 2014. Fe'u gosodwyd ar: 17 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar:  7 Ebrill 2014.

 

 

2.3

CLA391 – Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 12 Mawrth 2014. Fe'u gosodwyd ar: 18 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar:  11 Ebrill 2014.

 

 

2.4

CLA392 – Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 12 Mawrth 2014. Fe'i gosodwyd ar: 18 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar:  11 Ebrill 2014.

 

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol ac roedd yn fodlon arnynt.

 

 

 

 

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

CLA388 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 14 Mawrth 2014. Fe'u gosodwyd ar: 14 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar:  6 Ebrill 2014.

 

CLA(4)-11-14 - Papur 2 – Rheoliadau

CLA(4)-11-14 – Papur 3 –Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-11-14 – Papur 4 - Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

3.2

CLA389 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau Myfyrwyr) (Ad-daliad) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 13 Mawrth 2014. Fe'u gosodwyd ar: 14 Mawrth 2014; Yn dod i rym ar:  6 Ebrill 2014.

 

CLA(4)-11-14 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(4)-11-14 – Papur 6 –Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-11-14 – Papur 7 – Adroddiad

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr Offerynnau Statudol a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

 

 

 

 

4.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Dadreoleiddio

CLA(4)-11-14 – Papur 8 – nodyn cyngor cyfreithiol

CLA(4)-11-14 - Papur 9 – memorandwm cydsyniad deddfwriaethol

CLA(4)-11-14 - Papur 10Llythyr gan y Cadeirydd,  y Bil Dadreoleiddio drafft

 

 

Y Bil Dadreoleiddio

http://services.parliament.uk/bills/2013-14/deregulation.html

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Dadreoleiddio.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

5.1

Blaenraglen waith

CLA(4)-11-14 – Papur 11 – Rhaglen waith

 

5.2

Bil Cymru: Y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(4)-11-14 – Papur 12