Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC.  Dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-08-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr Offerynnau Statudol ac roedd yn fodlon â hwy.

 

2.1

CLA363 – Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Trawsgydymffurfio) (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 18 Chwefror 2014; Fe'u gosodwyd ar: 20 Chwefror 2014; Yn dod i rym ar: 21 Chwefror 2014

 

 

2.2

CLA364 – Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Diwygio) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 20 Chwefror 2014; Fe'u gosodwyd ar: 21 Chwefror 2014; Yn dod i rym ar: 14 Mawrth 2014

 

 

2.3

CLA365 – Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 19 Chwefror 2014; Fe'i gosodwyd ar: 21 Chwefror 2014; Yn dod i rym ar: 14 Mawrth 2014

 

 

2.4

CLA366 – Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Casglu a Gorfodi) (Rhestri Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 20 Chwefror 2014; Fe'u gosodwyd ar: 24 Chwefror 2014; Yn dod i rym ar: 17 Mawrth 2014

 

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

3.1

Adroddiad Terfynol y Bil Tai (Cymru)

CLA(4)-08-14 – Papur 2 – Adroddiad Terfynol

 

3.2

Ymchwiliad i ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

CLA(4)-08-14 – Papur 3 – Llythyr Ymgynghori Drafft

 

3.3

Blaenraglen Waith

CLA(4)-08-14 – Papur 4 – Blaenraglen waith