Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC.  Dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

 

(14.30 - 14.45)

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-04-14 – Papur 1– Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon â hwy.

 

2.1

CLA353 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Rhagnodi Cyffuriau Etc) (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 20 Ionawr 2014; Fe'u gosodwyd ar: 23 Ionawr 2014; Yn dod i rym ar: 14 Chwefror 2014

 

 

2.2

CLA354 - Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 21 Ionawr 2014; Fe'u gosodwyd ar: 23 Ionawr 2014; Yn dod i rym ar: 31 Gorffennaf 2014

 

 

2.3

CLA355 - Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 22 Ionawr 2014; Fe'u gosodwyd ar: 24 Ionawr 2014; Yn dod i rym ar: 28 Chwefror 2014

 

 

2.4

CLA356 – Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 22 Ionawr 2014; Fe'u gosodwyd ar: 24 Ionawr 2014; Yn dod i rym ar: 14 Chwefror 2014

 

 

2.5

CLA357 – Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 22 Ionawr 2014; Fe'u gosodwyd ar: 24 Ionawr 2014; Yn dod i rym ar: 14 Chwefror 2014

 

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr Offerynnau Statudol ac roedd yn fodlon â hwy.

 

(14.45 - 16.00)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i gynnal cyfarfod 10 Chwefror yn breifat.

 

3.1

Trafod adroddiad drafft ynghylch yr ymchwiliad i rôl Cymru yn y broses o wneud penderfyniadau yn yr UE

CLA(4)-04-14 – Papur 2 – Adroddiad Drafft

 

 

3.2

Bil drafft Cymru: Papur Sefyllfa

CLA(4)-04-14 – Papur 3 – Papur Safbwynt

 

3.3

Papurau i’w nodi

CLA(4)-04-14 – Papur 4 – Gohebiaeth gan yn Prif Weinidog at y Llywydd

3.4

Adolygiad o waith y Pwyllgor

CLA(4)-04-14 – Papur 5