Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-03-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

CLA350 - Rheoliadau Addysg (Cwricwlwm Lleol ar gyfer Disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4) (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 13 Ionawr 2014; Fe'u gosodwyd ar: 15 Ionawr 2014; Yn dod i rym ar: 5 Chwefror 2014

 

 

2.2

CLA351 - Rheoliadau Adeiladu (Arolygwyr Cymeradwy etc.) (Diwygio) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 14 Ionawr 2014; Fe'u gosodwyd ar: 16 Ionawr 2014; Yn dod i rym ar: 10 Chwefror 2014

 

 

2.3

CLA352 – Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 15 Ionawr 2014; Fe'i gosodwyd ar: 16 Ionawr 2014; Yn dod i rym ar: 14 Chwefror 2014

 

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y Pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

3.1

Ystyried adroddiad drafft ynghylch yr ymchwiliad i rôl Cymru yn y broses o wneud penderfyniadau yn yr UE

CLA(4)-03-14 – Papur 2 – Adroddiad Drafft

CLA(4)-03-14 – Paper 2AMaterion Allweddol

CLA(4)-03-14 – Paper 2BNodyn Cyfarfod, 9 Rhagfyr 2013

 

 

3.2

Ystyried Ymchwiliadau posibl yn y dyfodol: y profiad o ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

CLA(4)-03-14 – Papur 3 – Ymchwiliadau yn y Dyfodol

 

3.3

Crynodeb o'r Dystiolaeth i'r Pwyllgor Materion Cymreig: Bil Drafft Cymru

CLA(4)-03-014 – Papur 4 – Crynodeb o'r Dystiolaeth

CLA(4)-03-014 – Papur 4A – Gwybodaeth Gefndirol

 

3.4

Gohebiaeth Clerc y Pwyllgor â'r Cyd-bwyllgor ar Offerynnau Statudol

CLA(4)-03-14 – Papur 5 – Llythyr Clerc y Pwyllgor at Glerc y Cyd-bwyllgor ar Offerynnau Statudol

 

CLA(4)-03-14 – Papur 6 – Llythyr gan Glerc y Cyd-bwyllgor ar Offerynnau Statudol at Glerc y Pwyllgor