Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding AC.   Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, enwebodd Eluned Parrott AC Simon Thomas AC i fod yn Gadeirydd dros dro.

 

 

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC hefyd.   Dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

 

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-01-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

CLA(4)-02-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

2.1

CLA337 Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Ceredigion (Diddymu) a Choleg Ceredigion (Sefydliad Dynodedig mewn Addysg Bellach) 2013

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 3 Rhagfyr 2013; Fe'i gosodwyd ar: 5 Rhagfyr 2013; Yn dod i rym ar: 31 Rhagfyr 2013

 

 

2.2

CLA338 – Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2013

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 4 Rhagfyr 2013, Fe'u gosodwyd ar: 5 Rhagfyr 2013; Yn dod i rym ar: 31 Rhagfyr 2013

 

 

2.3

CLA339 – Rheoliadau Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 3 Rhagfyr 2013; Fe'u gosodwyd ar: 5 Rhagfyr 2013; Yn dod i rym ar: 1 Ionawr 2014

 

 

2.4

CLA340 – Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ac Asesu’r Galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 3 Rhagfyr 2013; Fe'u gosodwyd ar: 5 Rhagfyr 2013; Yn dod i rym ar: 31 Rhagfyr 2013

 

 

2.5

CLA349 – Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2014

 

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1

 

CLA(4)-01-14 – Papur 2 – Gorchymyn

CLA(4)-01-14 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-01-14 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(4)-01-14 – Papur 5  – Llythyr gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

 

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

CLA341 – Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a Chynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

CLA(4)-01-14 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(4)-01-14 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-01-14 – Papur 8– Adroddiad

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chyflwynwyd adroddiad i'r Cynulliad.

 

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Gohebiaeth mewn cysylltiad â'r Bil Addysg (Cymru)

CLA(4)-01-14 – Papur 9 – Llythyr at y Cadeirydd gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau

 

CLA(4)-01-14 – Papur 10  – Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau

 

 

Dogfennau ategol:

4.2

Y Broses Cydsyniad Deddfwriaethol: Memorandwm gan Lywodraeth Cymru

CLA(4) -01-14 – Papur 11  – Y Broses Cydsyniad Deddfwriaethol: Memorandwm gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y Pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

5.1

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol: Gorchymyn Diwygio Deddfwriaethol (Taliadau gan Gynghorau Plwyf, Cynghorau Cymuned ac Ymddiriedolwyr Siarter) 2013

CLA(4)-01-14 – Papur 12 – Adroddiad Drafft

 

5.2

Trafod Bil drafft Cymru

CLA(4)-01-14 – Papur 13 - Gwybodaeth Gefndirol