Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC. Dirprwyodd Joyce Watson AC ar ei rhan.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-23-13(p1) - Gwybodaeth Gefndir am Offerynnau Statudol Gydag Adroddiadau Clir

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

2.1

CLA311 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) (Diwygio) 2013

 

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar:  21 Medi 2013; Fe'u gosodwyd ar: 26 Medi 2013; Yn dod i rym ar:  22 Hydref 2013

 

2.2

CLA313 - Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 27 Medi 2013; Fe'u gosodwyd ar:

1 Hydref 2013; Yn dod i rym ar: 31 Hydref 2013

 

2.3

CLA314 - Rheoliadau Cerbydau Modur (Digwyddiadau Oddi-ar-y-Ffordd) (Cymru) (Diwygio) 2013

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar:  30 Medi 2013; Fe'u gosodwyd ar: 1 Hydref 2013; Yn dod i rym ar:  25 Hydref 2013

 

 

 

 

2.4

CLA315 - Rheoliadau Cerbydau Modur (Cystadlaethau a Threialon) (Cymru) (Diwygio) 2013

Y weithdrefn negyddol:  Fe’u gosodwyd ar: 30 Medi 2013; Fe'u gwnaed ar: 1 Hydref 2013; Yn dod i rym ar: 25 Hydref 2013

 

 

 

2.5

CLA312 - Gorchymyn Diogelwch Tân Domestig (Diffinio Preswylfa) (Cymru) 2013

Y weithdrefn gadarnhaol; Yn dod i rym ar:  30 Ebrill 2014

 

 

3.

Trafod y Bil Dadreoleiddio Drafft (Bil drafft y DU)

CLA(4)-23-13 (p2)Papur Briffio Cyfreithiol

 

 

CLA(4)-23-13 (p3)Papur Briffio Ymchwil

 

 

 

 

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/draft-deregulation-bill/

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papurau ynghylch Bil Dadreoleiddio Drafft y DU a chytunodd i ysgrifennu i'r Cyd-bwyllgor a sefydlwyd i graffu ar y Bil yn Senedd y Du.

 

 

 

4.

Papurau i’w nodi

 

CLA(4)-23-13(p3)Llythyr oddi wrth y Cadeirydd i Mr Maroš Šefčovič, Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd ynghylch Cynnig ar gyfer Rheoliad Senedd Ewrop a’r Cyngor ar fesurau i leihau costau sefydlu rhwydweithiau cyfathrebu electronig cyflym (COM(2013)147).

 

CLA(4)-23-13(p4) – Ymateb gan Neelie Kroes, Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd

 

CLA(4)23-13(p5) – Llythyr gan Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â’r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

 

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

5.1

Trafod yr ohebiaeth gan y Prif Weinidog ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar y pwerau a roddir i Weinidogion Cymru yn Neddfau'r DU

CLA(4)-23-13(p6) - Llythyr oddi wrth Brif Weinidog Cymru

 

 

 

5.2

Trafod yr Adroddiad Drafft ar yr Adolygiad o'r Ymchwiliad i'r pwerau a roddir i Weinidogion Cymru yn Neddfau'r DU Hydref 2013

CLA(4)-23-13 (p7) Trafod yr Adroddiad Drafft ar yr Adolygiad i'r Ymchwiliad i'r pwerau a roddir i Weinidogion Cymru yn Neddfau'r DU Hydref 2013