Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC. Dirprwyodd Joyce Watson AC ar ei rhan.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

 

(Amser a ddynodwyd 2.30 – 2.40pm)

Cofnodion:

Roedd y Pwyllgor yn fodlon ar yr offerynau canlynol

 

2.1

CLA289 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Cymru) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’u gwnaed ar: 7 Gorffennaf 2013; Fe’u gosodwyd ar: 10 Gorffennaf 2013; Yn dod i rym ar: 2 Awst 2013

2.2

CLA290 - Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Ystrad Mynach (Diddymu) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’i gwnaed ar: 9 Gorffennaf 2013; Fe’i gosodwyd ar: 11 Gorffennaf  2013; Yn dod i rym ar: 1 Awst 2013.

2.3

CLA291 - Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Powys (Diddymu) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’i gwnaed ar: 9 Gorffennaf 2013; Fe’i gosodwyd ar:11 Gorffennaf 2013; Yn dod i rym ar: 1 Awst 2013.

2.4

CLA292 - Gorchymyn Corfforaeth Addysg Uwch Prifysgol Fetropolitan Abertawe (Diddymu) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’i gwnaed ar: 9 Gorffennaf 2013; Fe’i gosodwyd ar: 11 Gorffennaf 2013; Yn dod i rym ar: 1 Awst 2013.

2.5

CLA293 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Sir y Fflint) 2013

Tynnwyd yr offeryn yn ôl

 

CLA(4)21-13(p1)Ymateb y Llywodraeth

Dogfennau ategol:

2.6

CLA294 - Gorchymyn Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (Swyddogaethau Atodol) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’i gwnaed ar 9 Gorffennaf 2013; Fe’i gosodwyd ar: 15 Gorffennaf 2013; Yn dod i rym ar: 31 Awst 2013.

2.7

CLA295 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’i gwnaed ar:15 Gorffennaf 2013; Fe’i gosodwyd ar:  17 Gorffennaf 2013; Yn dod i rym ar: 30 Medi 2013.

2.8

CLA296 - Rheoliadau Addysg (Ffioedd Myfyrwyr, Dyfarniadau, a Chyrsiau a Phersonau Cymhwysol) (Cymru) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’u gwnaed ar: 16 Gorffennaf 2013; Fe’u gosodwyd ar: 19 Gorffennaf 2013; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2013

2.9

CLA297 - Rheoliadau Gweithredu’r Cwricwlwm Lleol (Cymru) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’u gwnaed ar: 16 Gorffennaf 2013; Fe’u gosodwyd ar: 19 Gorffennaf 2013; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2013

2.10

CLA298 – Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr a Sefydliadau Ewropeaidd) (Cymru) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’u gwnaed ar: 1 Awst 2013; Fe’u gosodwyd ar: 7 Awst 2013; Yn dod i rym ar: 30 Awst 2013

 

2.11

CLA299 - Gorchymyn Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Canllawiau ar Lefelau Taliadau) (Cymru) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’i gwnaed ar: 2 Awst 2013; Fe’i gosodwyd ar: 7 Awst 2013; Yn dod i rym ar: 2 Tachwedd 2013

 

2.12

CLA300 - Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’u gwnaed ar: 8 Awst 2013; Fe’u gosodwyd ar: 9 Awst 2013; Yn dod i rym ar: 2 Medi 2013

 

 

http://cymru.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2013/healtheatingschools/?skip=1&lang=cy

 

2.13

CLA302 - Gorchymyn Pysgodfa Wystrys y Mwmbwls 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’i gwnaed ar:11 Awst 2013; Fe’i gosodwyd ar: 15 Awst 2013; Yn dod i rym ar: 10 Medi 2013

 

2.14

CLA303 - Gorchymyn Ciniawau Ysgol a Llaeth am Ddim (Credyd Cynhwysol) (Cymru) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’i gwnaed ar: 15 Awst 2013; Fe’i gosodwyd ar: 16 Awst 2013; Yn dod i rym ar: 6 Medi 2013

 

2.15

CLA304 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Sir y Fflint) (Rhif 2) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’i gwnaed ar: 6 Awst 2013; Fe’i gosodwyd ar: 8 Awst 2013; Yn dod i rym ar: 1 Hydref 2013

 

2.16

CLA305 - Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu a Gwarcheidiaeth Arbennig (Cymru) (Diwygio) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’u gwnaed ar: 15 Awst 2013; Fe’u gosodwyd ar: 23 Awst 2013; Yn dod i rym ar: 1 Hydref 2013

 

2.17

CLA306 - Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’u gwnaed ar: 23 Awst 2013; Fe’u gosodwyd ar: 28 Awst 2013; Yn dod i rym ar: 20 Medi 2013

 

2.18

CLA307 - Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Clerc i Gorff Llywodraethu) (Cymru) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’u gwnaed ar: 23 Awst 2013; Fe’u gosodwyd ar: 28 Awst 2013; Yn dod i rym ar: 20 Medi 2013

 

2.19

CLA308 - Rheoliadau Labelu Pysgod (Cymru) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’u gwnaed ar: 27 Awst 2013; Fe’u gosodwyd ar: 29 Awst 2013; Yn dod i rym ar: 26 Medi 2013

 

2.20

CLA309 - Cynllun Credydau Treth (Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant) (Cymru) (Diwygio) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’i gwnaed ar: 5 Medi 2013; Fe’i gosodwyd ar: 10 Medi 2013; Yn dod i rym ar: 1 Hydref 2013

 

2.21

CLA310 - Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2006 (Asesiadau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’u gwnaed ar: 5 Medi 2013; Fe’u gosodwyd ar: 10 Medi 2013; Yn dod i rym ar: 1 Hydref 2013

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

 

(Amser a ddynodwyd 2.40 – 3.00pm)

3.1

CLA301 - Rheoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2013

Y Weithdrefn Negyddol; Fe’u gwnaed ar: 7 Awst 2013; Fe’u gosodwyd ar: 12 Awst 2013; Yn dod i rym ar: 2 Medi 2013

 

CLA(4)21-13(p2) – Adroddiad

CLA(4)21-13(p3) – Rheoliadau

CLA(4)21-13(p4) – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr Offeryn a mynegodd bryder yn unol â’r adroddiad drafft. Nododd yr aelodau fod y cyfnod o 40 diwrnod i gynnig gael ei gyflwyno a’i drafod gan y Cynulliad er mwyn diddymu’r rheoliadau yn dechrau heddiw, sef 23 Medi 2013.

 

3.2

CLA288 - Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi 2013

Y weithdrefn penderfyniad negyddol cyfansawdd; Fe’u gwnaed ar: 3 Gorffennaf 2013; Fe’u gosodwyd ar: 9 Gorffennaf; Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1.

 

CLA(4)21-13(p5) – Adroddiad

CLA(4)21-13(p6) – Rheoliadau

CLA(4)21-13(p7) – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr Offeryn a mynegodd bryder yn unol â’r adroddiad drafft. Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn am wybodaeth ynglŷn â pham nad ywr rheoliadau ar gael yn Gymraeg, yn ogystal â Saesneg.

 

4.

Tystiolaeth mewn perthynas â’r Ymchwiliad i rôl Cymru ym mhroses yr UE o wneud penderfyniadau

(Yr amser a ddynodwyd 3.00pm)

 

Rhodri Glyn Thomas, AC

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rhodri Glyn Thomas AC. Cytunodd Rhodri Glyn Thomas i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am adolygiad Pwyllgor y Rhanbarthau a Senedd Ewrop maes o law.

 

5.

Papurau i’w nodi

Llythyr gan y Prif Weinidog ynghylch Gorchmynion Cychwyn

CLA(4)21-13(p8)

 

Llythyr gan y Cadeirydd i’r Prif Weinidog ynghylch Gorchmynion Cychwyn

CLA(4)21-13(p9)

 

Llythyr gan y Gweinidog ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona: darpariaethau’n ymwneud â chŵn

CLA(4)21-13(p10)

 

Llythyr gan y Gweinidog ynghylch yr Ymgynghoriad Technegol ar Reoliadau Drafft Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013

CLA(4)21-13(p11)

 

http://wales.gov.uk/consultations/localgovernment/technical-consultation-council-tax-reduction-schemes/?lang=cy

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor â’r cynnig i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat, yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(ix).

 

5.1

Ymchwiliad i’r Bil Sector Amaethyddol (Cymru)

CLA(4)21-13(p12) - Papur

5.2

Blaenraglen Waith

CLA(4)21-13(p13) – Blaenraglen Waith

5.3

Y wybodaeth ddiweddaraf am yr Ymweliad â Brwsel 14 Hydref 2013

CLA(4)21-13(p14) – Y wybodaeth ddiweddaraf