Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Tystiolaeth ar y Bil Trawsblannu Dynol (Cymru)

Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (13.30)

 

Pat Vernon, Polisi ar Ddeddfwriaeth Rhoi Organau a Meinweoedd, Llywodraeth Cymru;

Dr Grant Duncan, y Gyfarwyddiaeth Meddygol, Llywodraeth Cymru;

Sarah Wakeling, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=3812

 

 

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

 

3.1

CLA209 – Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar: heb ei nodi. Fe’u gosodwyd ar: heb ei nodi. Yn dod i rym: yn unol â rheoliad 1(2).

 

 

3.2

CLA211 – Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe'u gwnaed ar: 17 Ionawr 2013. Fe'u gosodwyd ar: 17 Ionawr 2013. Yn dod i rym ar: 7 Chwefror 2013.

 

 

4.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

4.1

CLA208 – Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a Chynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar: heb ei nodi. Fe’u gosodwyd ar: heb ei nodi. Yn dod i rym: yn unol â rheoliad 1(2).

 

Papurau:

CLA(4)-05-13(p1) – Adroddiad

CLA(4)-05-13(p2) – Rheoliadau (Saesneg yn unig)

CLA(4)-05-13(p2) – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

 

 

 

Dogfennau ategol:

4.2

CLA210 – Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Darpariaethau Trosglwyddo) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar: heb ei nodi. Fe’u gosodwyd ar: heb ei nodi. Yn dod i rym: yn unol â rheoliad 1(2).

 

Papurau:

CLA(4)-05-13(p4) – Adroddiad

CLA(4)-05-13(p5) – Rheoliadau (Saesneg yn unig)

CLA(4)-05-13(p6) – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

5.

Tystiolaeth ar Orchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2012

John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy (14.30)

 

Dave Clarke, Cynghorydd Technegol, yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd, Llywodraeth Cymru;

James George, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

http://www.assembly.wales/cy/bus-home/bus-legislation/bus-fourth-legislation-sub/Pages/bus-fourth-legislation-sub.aspx

 

Dogfennau ategol:

6.

Tystiolaeth ar y Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru)

Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau (15.00 – 15.30)

Frank Cuthbert, Pennaeth y Tîm Craffu, Democratiaeth a Chyfranogi, Llywodraeth Cymru;

Patricia Gavigan, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=5052&AIID=8648

 

 

 

7.

Ymchwiliad byr – Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllid a Pherfformiad Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru;

Sharon Barry, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

 

9.

Ystyried y dystiolaeth

10.

Adroddiad drafft terfynol ar y Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru)

11.

Ymchwiliadau yn y dyfodol