Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymchwiliadau yn y dyfodol

Sesiwn Breifat

 

Yn y cyfarfod diwethaf, penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o ddechrau’r y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(ix):

 

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

 

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol


 

 

 

3.1

CLA206 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 14 Ionawr 2013. Fe’i gosodwyd ar 17 Ionawr 2013. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2013.

 

 

3.2

CLA207 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 14 Ionawr 2013. Fe’i gosodwyd ar 17 Ionawr 2013. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2013.

 

 

 

4.

Gorchmynion a wnaed o dan Ddeddf Cyrff Cyhoeddus 2011

CLA CM5 – Cynnig Cydsynio ar gyfer Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu’r Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd) 2013 (Saesneg yn unig)

 

Papurau :

 

CLA(3)-04-03(p1) – Cynnig Cydsynio ar gyfer Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu’r Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd) 2013

 

CLA(4)-04-13(p2) – Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu’r Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd) 2013

 

CLA(4)-12-12(p3) –  Dogfen Esboniadol - Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu’r Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd) 2013

 

 

 

Dogfennau ategol:

5.

Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru)

(3.15pm)

 

Mick Antoniw AC, yr Aelod sy’n Gyfrifol;

 

Vaughan Gething AC;

 

Lisa Salkeld, Gwasanaethau Cyfreithiol

 

 

 

(4pm)

 

Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd

 

Mark Osland, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

 

Fiona Davies, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

 

 

Papurau:

 

CLA(4)-04-13(p4) – Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

 

 

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi

 

 

 

 

 

 

 

7.

Adroddiad drafft ar y Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru)

Trawsgrifiad