Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

2.1

CLA186 - Rheoliadau Cartrefi Symudol (Datganiad Ysgrifenedig) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 24 Hydref 2012. Fe’u gosodwyd ar 29 Hydref 2012. Yn dod i rym ar 19 Tachwedd 2012.

2.2

CLA187 - Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn Cysylltiad â Bwyd (Cymru) 2012.

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 27 Hydref 2012. Fe’u gosodwyd ar 30 Hydref 2012. Yn dod i rym ar 20 Tachwedd 2012.

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

Dim

Offerynnau â gweithdrefn arall

2.3

CLA188 - Gorchymyn Gweithrediadau Llusgrwydo Cregyn Bylchog (Dyfeisiau Olrhain) (Cymru) 2012

Cael ei osod yn unig. Fe’i gwnaed ar 30 Hydref 2012. Fe’i gosodwyd ar 31 Hydref 2012. Yn dod i rym ar 1 Tachwedd 2012

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

Dim

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

4.

Papurau i'w nodi

CLA(4)-22-12 – Adroddiad cyfarfod 5 Tachwedd 2012

 

 

CLA181 - Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012

Papurau:

CLA(4)-23-12(p1) – Llythyr oddi wrth y Cadeirydd i’r Gweinidog dyddiedig 24 Hydref 2012

CLA(4)-23-12(p2) – Ymateb y Gweinidog dyddiedig 7 Tachwedd 2012

CLA(4)-23-12(p3) – CLA181 - Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Dyddiad y cyfarfod nesaf

26 Tachwedd 2012

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Caiff Pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r Pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi.

 

 

6.

Adroddiad ar y Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru)

Papurau:

CLA(4)-23-12(p4)Llythyr oddi wrth y Cadeirydd i’r Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ dyddiedig 9 Hydref 2012

CLA(4)-23-12(p5)Ymateb y Gweinidog dyddiedig 25 Hydref 2012

CLA(4)-23-12(p6)Adroddiad drafft

 

Trawsgrifiad

View the meeting transcript.