Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 10 a 12 eu grwpio.

(15 munud)

3.

Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.04

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.

(60 munud)

4.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

NDM5370 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

1. Yn nodi ei bod yn adeg o newid o ran cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus, sy'n ei gwneud yn ofynnol diwygio systemau.

 

2. Yn cydnabod:

 

a) y potensial i gydgynhyrchu wella cyflenwad gwasanaethau cyhoeddus yn sylweddol.

 

b) ymrwymiad presennol Llywodraeth Cymru i sicrhau bod gan asedau sy'n eiddo cyhoeddus y potensial i aros mewn perchnogaeth gymunedol yng Nghymru.

 

3. Yn gresynu:

 

a) nad oes digon yn cael ei wneud i sicrhau bod cymunedau'n ymwybodol o gynlluniau megis Trosglwyddo Asedau Cymunedol neu'r Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol.

 

b) bod Cymru yn methu â rhannu llwyddiant yr Agenda Anghenion Cymunedol mewn rhannau eraill o'r DU.

 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) hyrwyddo cydgynhyrchu fel ffordd hyfyw o gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus yn dilyn cyhoeddi canfyddiadau'r Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

b) archwilio dichonoldeb mabwysiadu agweddau pellach ar y Ddeddf Lleoliaeth yng Nghymru.

 

Mae linc i'r Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus ar gael yn http://new.wales.gov.uk/topics/improvingservices/public-service-governance-and-delivery/?skip=1&lang=cy

 

Ceir linc i'r Ddeddf Lleoliaeth yn http://new.wales.gov.uk/topics/improvingservices/public-service-governance-and-delivery/?skip=1&lang=cy

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Dileu pwynt 3 a rhoi yn ei le:

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) sicrhau mwy o ymwybyddiaeth o gynlluniau megis Trosglwyddo Asedau Cymunedol a’r Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol.

 

b) datblygu polisi asedau cymunedol cynhwysfawr sydd wedi’i deilwra ar gyfer anghenion Cymru.

 

Gwelliant 2 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Dileu pwynt 4b) a rhoi yn ei le:

 

sicrhau bod yr agendâu lleoliaeth a throsglwyddo asedau cymunedol yn ddiamau yn grymuso cymunedau ac nad ydynt yn cael eu defnyddio fel ffordd o breifateiddio gwasanaethau cyhoeddus.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.09

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5370 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

1. Yn nodi ei bod yn adeg o newid o ran cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus, sy'n ei gwneud yn ofynnol diwygio systemau.

 

2. Yn cydnabod:

 

a) y potensial i gydgynhyrchu wella cyflenwad gwasanaethau cyhoeddus yn sylweddol.

 

b) ymrwymiad presennol Llywodraeth Cymru i sicrhau bod gan asedau sy'n eiddo cyhoeddus y potensial i aros mewn perchnogaeth gymunedol yng Nghymru.

 

3. Yn gresynu:

 

a) nad oes digon yn cael ei wneud i sicrhau bod cymunedau'n ymwybodol o gynlluniau megis Trosglwyddo Asedau Cymunedol neu'r Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol.

 

b) bod Cymru yn methu â rhannu llwyddiant yr Agenda Anghenion Cymunedol mewn rhannau eraill o'r DU.

 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) hyrwyddo cydgynhyrchu fel ffordd hyfyw o gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus yn dilyn cyhoeddi canfyddiadau'r Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

b) archwilio dichonoldeb mabwysiadu agweddau pellach ar y Ddeddf Lleoliaeth yng Nghymru.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

42

55

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Dileu pwynt 3 a rhoi yn ei le:

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) sicrhau mwy o ymwybyddiaeth o gynlluniau megis Trosglwyddo Asedau Cymunedol a’r Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol.

 

b) datblygu polisi asedau cymunedol cynhwysfawr sydd wedi’i deilwra ar gyfer anghenion Cymru.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

41

56

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Gwelliant 2 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Dileu pwynt 4b) a rhoi yn ei le:

 

sicrhau bod yr agendâu lleoliaeth a throsglwyddo asedau cymunedol yn ddiamau yn grymuso cymunedau ac nad ydynt yn cael eu defnyddio fel ffordd o breifateiddio gwasanaethau cyhoeddus.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

41

56

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Gan fod y Cynulliad wedi gwrthod y cynnig heb ei ddiwygio, ac wedi gwrthod y gwelliannau a gyflwynwyd i’r cynnig, gwrthodwyd y cynnig.

(60 munud)

5.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

NDM5371 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

1. Yn mynegi pryder ynghylch dyfodol gwasanaethau mamolaeth o dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn Ysbyty Llwynhelyg.

 

2. Yn nodi'r effaith y byddai absenoldeb gwasanaethau mamolaeth o dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn ei chael ar wasanaethau craidd eraill yn yr ysbyty, megis gofal pediatrig a gofal brys.

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

(a) cymryd camau gweithredu brys i sicrhau dyfodol gwasanaethau craidd yn Llwynhelyg; a

 

(b) sicrhau bod Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn cyfathrebu ei gynlluniau ar gyfer cyfeiriad strategol y gwasanaethau yn Ysbyty Llwynhelyg mewn modd effeithiol a diamwys.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.05

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

NDM5371 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

1. Yn mynegi pryder ynghylch dyfodol gwasanaethau mamolaeth o dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn Ysbyty Llwynhelyg.

 

2. Yn nodi'r effaith y byddai absenoldeb gwasanaethau mamolaeth o dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn ei chael ar wasanaethau craidd eraill yn yr ysbyty, megis gofal pediatrig a gofal brys.

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

(a) cymryd camau gweithredu brys i sicrhau dyfodol gwasanaethau craidd yn Llwynhelyg; a

 

(b) sicrhau bod Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn cyfathrebu ei gynlluniau ar gyfer cyfeiriad strategol y gwasanaethau yn Ysbyty Llwynhelyg mewn modd effeithiol a diamwys.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y cynnig. Felly, gwrthodwyd y cynnig.

(60 munud)

6.

Dadl Plaid Cymru

NDM5372 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

1. Yn nodi na fydd perfformiad Cymru yn erbyn PISA a mesuriadau perfformiad addysgol cenedlaethol a rhyngwladol eraill yn gwella digon i gyrraedd targedau Llywodraeth Cymru oni bai bod cyfraddau cyrhaeddiad disgyblion o gefndir difreintiedig yn gwella'n sylweddol.

 

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn rhaglen hyfforddi gynhwysfawr i athrawon, penaethiaid a staff cymorth newydd a phresennol ar ymyriad cynnar i wella llythrennedd, rhifedd, presenoldeb ac ymddygiad er mwyn codi cyfraddau cyrhaeddiad disgyblion difreintiedig.

 

3. Yn croesawu cytundeb cyllideb Plaid Cymru gyda Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a Llywodraeth Cymru i fwy na dyblu'r cyllid a roddir fesul plentyn drwy'r Grant Amddifadedd Disgyblion.

 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) cryfhau'r canllawiau ar y defnydd o'r Grant Amddifadedd Disgyblion i sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol ac yn effeithlon i godi cyrhaeddiad disgyblion difreintiedig yn seiliedig ar dystiolaeth o'r hyn sy'n gweithio; a

 

b) cryfhau'r broses o fonitro’r defnydd o’r Grant Amddifadedd Disgyblion i sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio at y diben a fwriadwyd.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys pwynt 3 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn nodi bod cyflwyno ‘Premiwm Disgybl’ yn un o brif ymrwymiadau maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, ac felly’n croesawu’r Grant Amddifadedd Disgyblion a gyflwynwyd yn dilyn cytundeb cyllideb 2012–13 rhwng Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a Llywodraeth Cymru, a sicrhaodd £32.4 miliwn i helpu i dorri'r cysylltiad rhwng tlodi a thangyflawni addysgol.

 

Gwelliant 2 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Dileu pwynt 3 a rhoi yn ei le:

 

Yn nodi’r cyllid ychwanegol fesul plentyn yn y Grant Amddifadedd Disgyblion a neilltuwyd yng Nghyllideb Ddrafft 2014/15.

 

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys pwynt 4 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn nodi’r cyhoeddiad ‘Dysgu gwersi o’r Grant Amddifadedd Disgyblion’ gan Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru, a’i argymhellion.

 

Mae linc i’r cyhoeddiad ‘Dysgu gwersi o’r Grant Amddifadedd Disgyblion’ ar gael yn:

http://welshlibdems.org.uk/cy/page/education

 

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys pwynt 4 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn nodi bod y Cynulliad hwn, ar 30 Mai 2012, wedi pleidleisio’n unfrydol o blaid gwelliant gan Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i “sicrhau bod gwario’r Grant Amddifadedd Disgyblion yn cael ei fonitro'n effeithiol er mwyn iddo gyflawni gwelliannau mewn cyrhaeddiad”.

 

http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm?act=dis&id=234886&ds=5/2012

 

Gwelliant 5 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys is-bwynt newydd ar ddiwedd pwynt 4:

 

cyflwyno rhaglen monitro disgyblion unigol i fesur cynnydd disgyblion, gan alluogi ysgolion i hoelio’u hymdrechion ar y disgyblion hynny nad ydynt yn cyflawni eu potensial.

 

Gwelliant 6 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i adolygu a gwella’r dangosyddion ar gyfer mesur anfantais ymhlith disgyblion ysgol yng Nghymru.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.57

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5372 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

1. Yn nodi na fydd perfformiad Cymru yn erbyn PISA a mesuriadau perfformiad addysgol cenedlaethol a rhyngwladol eraill yn gwella digon i gyrraedd targedau Llywodraeth Cymru oni bai bod cyfraddau cyrhaeddiad disgyblion o gefndir difreintiedig yn gwella'n sylweddol.

 

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn rhaglen hyfforddi gynhwysfawr i athrawon, penaethiaid a staff cymorth newydd a phresennol ar ymyriad cynnar i wella llythrennedd, rhifedd, presenoldeb ac ymddygiad er mwyn codi cyfraddau cyrhaeddiad disgyblion difreintiedig.

 

3. Yn croesawu cytundeb cyllideb Plaid Cymru gyda Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a Llywodraeth Cymru i fwy na dyblu'r cyllid a roddir fesul plentyn drwy'r Grant Amddifadedd Disgyblion.

 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) cryfhau'r canllawiau ar y defnydd o'r Grant Amddifadedd Disgyblion i sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol ac yn effeithlon i godi cyrhaeddiad disgyblion difreintiedig yn seiliedig ar dystiolaeth o'r hyn sy'n gweithio; a

 

b) cryfhau'r broses o fonitro’r defnydd o’r Grant Amddifadedd Disgyblion i sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio at y diben a fwriadwyd.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

18

56

Derbyniwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyfnod pleidleisio

Dechreuodd yr eitem am 17.44

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(0 munud)

7.

Dadl Fer

Ni chyflwynwyd testun

 

Penderfyniad:

Ni chyflwynwyd testun.

 

(30 munud)

8.

Dadl fer - aildrefnwyd o 25 Medi

NDM5305 Julie James (Gorllewin Abertawe): Manteision Canmlwyddiant Dylan Thomas i Gymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.54

NDM5305 Julie James (Gorllewin Abertawe): Manteision Canmlwyddiant Dylan Thomas i Gymru

 

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: