Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf.  Atebwyd cwestiynau 1 a 2 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

(15 munud)

2.

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.21

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.

(45 munud)

3.

Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.25

Gofynnwyd y 12 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 2, 6, 7, 10 a 12 gan y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi.

Datganiad gan y Llywydd

Cyhoeddodd y Llywydd fod Bethan Jenkins wedi ennill balot yr Aelodau i gyflwyno cynnig ar gyfer deddfwriaeth. Yn unol â Rheol Sefydlog 26.91, caiff Bethan Jenkins, felly, geisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil Llythrennedd Ariannol.

 

(60 munud)

4.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar yr Ymchwiliad i Ddeddfu a’r Eglwys yng Nghymru

 

NDM5295 David Melding (Canol De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar ei ymchwiliad i Ddeddfu a’r Eglwys yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Mehefin 2013.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.19

NDM5295 David Melding (Canol De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar ei ymchwiliad i Ddeddfu a’r Eglwys yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Mehefin 2013.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

5.

Cynnig i gymeradwyo Cynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad

 

NDM5297 Rhodri Glyn Thomas (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â pharagraff 8(11)(d) o Atodlen 2 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006:

 

Yn cymeradwyo Cynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad, a osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 10 Gorffennaf 2013.

 

Dogfennau ategol:

Cynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.55

NDM5297 Rhodri Glyn Thomas (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â pharagraff 8(11)(d) o Atodlen 2 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006:

Yn cymeradwyo Cynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad, a osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 10 Gorffennaf 2013.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

6.

Dadl Plaid Cymru

 

NDM5298 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi gyda phryder bod 48.9% o ddisgyblion Cymru yn gadael yr ysgol heb 5 TGAU A*-C gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a mathemateg.

 

2. Yn nodi gyda phryder bod y bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion o gefndir difreintiedig a mwy breintiedig yn tyfu drwy'r cyfnodau allweddol, gan gyrraedd 33% yng Nghyfnod Allweddol 4.

 

3. Yn credu y dylid ailwerthuso polisïau i fynd i'r afael â lleoedd dros ben i gynorthwyo safonau uchel fel blaenoriaeth.

 

4. Yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod disgyblion yn gadael yr ysgol gyda chymwysterau perthnasol ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i flaenoriaethu sefydlu Cymwysterau Cymru yn sefydliad annibynnol i reoleiddio cymwysterau yn y lle cyntaf.

 

5. Yn cydnabod pwysigrwydd cau'r bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion o gefndir difreintiedig a disgyblion o gefndir mwy breintiedig ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod y grant amddifadedd disgyblion yn cael ei ddyrannu i bolisïau sy'n mynd i'r afael â hyn.

 

6. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno ei chynigion cynhwysfawr i weithredu'r argymhellion yn adroddiad Hill.

 

7. Yn croesawu cytundeb Plaid Cymru gyda Llywodraeth Cymru i greu 5,650 o gyfleoedd prentisiaeth ychwanegol, gan roi cyfleoedd gwerthfawr i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau a chael gwaith. 

 

Gellir gweld Adroddiad Hill drwy'r linc a ganlyn:

 

http://cymru.gov.uk/docs/dcells/consultation/130618-delivery-of-education-report-cy.pdf

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys ar ddiwedd pwynt un:

 

‘ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gydag Estyn er mwyn sicrhau bod pob ysgol yn mabwysiadu rhaglen monitro disgyblion unigol, i fesur cynnydd disgyblion a chefnogi ysgolion i dargedu ymdrechion at y disgyblion hynny nad ydynt yn cyflawni eu potensial yn llawn.’

 

Gwelliant 2 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu fel pwynt 3 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn nodi gyda phryder y diffyg cysondeb rhwng Ysgolion ac Awdurdodau Addysg Lleol ar wella a rheoli’r broses bontio rhwng ysgol gynradd ac ysgol uwchradd yn gadarnhaol.

 

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys ar ddiwedd pwynt 4:

 

‘, ac i gyhoeddi strategaeth gyfathrebu i hyrwyddo cymwysterau sy’n unigryw i Gymru ymysg darpar gyflogwyr a sefydliadau addysg.’

 

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys pwynt 6 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn croesawu cytundeb Democratiaid Rhyddfrydol Cymru gyda Llywodraeth Cymru i sefydlu’r Grant Amddifadedd Disgyblion, sydd wedi rhoi £32.4 miliwn o nawdd i ysgolion yn 2012-13 a £36.3 miliwn yn 2013-14, i helpu i dorri’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad isel, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau y bydd cyllid ar gael yn y dyfodol.

 

Gwelliant 5 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Dileu pwynt 7 a rhoi yn ei le:

 

Yn nodi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i greu 5,650 o gyfleoedd prentisiaeth ychwanegol, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) monitro’r gwaith o greu’r prentisiaethau ychwanegol hyn; a

 

b) sicrhau bod y sgiliau a geir ar y prentisiaethau hyn yn cyfateb i anghenion y farchnad waith.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.30

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5298 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi gyda phryder bod 48.9% o ddisgyblion Cymru yn gadael yr ysgol heb 5 TGAU A*-C gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a mathemateg.

2. Yn nodi gyda phryder bod y bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion o gefndir difreintiedig a mwy breintiedig yn tyfu drwy'r cyfnodau allweddol, gan gyrraedd 33% yng Nghyfnod Allweddol 4.

3. Yn credu y dylid ailwerthuso polisïau i fynd i'r afael â lleoedd dros ben i gynorthwyo safonau uchel fel blaenoriaeth.

4. Yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod disgyblion yn gadael yr ysgol gyda chymwysterau perthnasol ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i flaenoriaethu sefydlu Cymwysterau Cymru yn sefydliad annibynnol i reoleiddio cymwysterau yn y lle cyntaf.

5. Yn cydnabod pwysigrwydd cau'r bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion o gefndir difreintiedig a disgyblion o gefndir mwy breintiedig ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod y grant amddifadedd disgyblion yn cael ei ddyrannu i bolisïau sy'n mynd i'r afael â hyn.

6. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno ei chynigion cynhwysfawr i weithredu'r argymhellion yn adroddiad Hill.

7. Yn croesawu cytundeb Plaid Cymru gyda Llywodraeth Cymru i greu 5,650 o gyfleoedd prentisiaeth ychwanegol, gan roi cyfleoedd gwerthfawr i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau a chael gwaith. 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

0

17

51

Derbyniwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

(60 munud)

7.

Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Sector Amaethyddol (Cymru) o dan Reol Sefydlog 26.44

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl ac fe’u trafodir yn ôl y grwpiau a ganlyn:

 

1. Y Panel

34, 63, 16, 64, 17, 18, 65, 66, 67, 27, 28, 68, 29, 32, 33, 69

 

2. Gorchmynion cyflogau amaethyddol

4, 5, 19, 6, 50, 7, 20, 8, 9, 46, 10, 21, 22, 2, 1, 11A, 11, 12, 23, 13, 15

 

3. Gorfodi a throseddau

51, 52, 53, 54, 35, 57, 30

 

4. Yr hawl i wyliau a gorfodi’r hawl hwnnw

47, 48, 56, 49

 

5. Gwybodaeth a chofnodion

58, 59, 60, 36

 

6. Adolugu’r Ddeddf a’i chyfnod para

37, 38, 39, 40, 24, 41, 42, 43

 

7. Gorchmynion a Rheoliadau

3, 25, 31, 26, 14

 

8. Diffiniadau o amaethyddiaeth a gweithiwr amaethyddol

44, 45, 61

 

9. Cyfyngiadau ar y Panel a Gweinidogion Cymru

62

 

Dogfennau ategol:

Bil Sector Amaethyddol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o Welliannau Wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.35

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl ac fe’u trafodir yn ôl y grwpiau a ganlyn:

1. Y Panel

34, 63, 16, 64, 17, 18, 65, 66, 67, 27, 28, 68, 29, 32, 33, 69

 

2. Gorchmynion cyflogau amaethyddol

4, 5, 19, 6, 50, 7, 20, 8, 9, 46, 10, 21, 22, 2, 1, 11A, 11, 12, 23, 13, 15

 

3. Gorfodi a throseddau

51, 52, 53, 54, 35, 57, 30

 

4. Yr hawl i wyliau a gorfodi’r hawl hwnnw

47, 48, 56, 49

 

5. Gwybodaeth a chofnodion

58, 59, 60, 36

 

6. Adolugu’r Ddeddf a’i chyfnod para

37, 38, 39, 40, 24, 41, 42, 43

 

7. Gorchmynion a Rheoliadau

3, 25, 31, 26, 14

 

8. Diffiniadau o amaethyddiaeth a gweithiwr amaethyddol

44, 45, 61

 

9. Cyfyngiadau ar y Panel a Gweinidogion Cymru

62

Cynhaliwyd y bleidlais yn y drefn a nodir yn y Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

8

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 34.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 63:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

33

50

Gwrthodwyd gwelliant 63.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

12

51

Derbyniwyd gwelliant 4.

Gan fod gwelliant 4 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 16 a 64.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

8

26

51

Gwrthodwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

8

26

51

Gwrthodwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

34

51

Gwrthodwyd gwelliant 65.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

34

51

Gwrthodwyd gwelliant 66.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 67.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

1

26

51

Gwrthodwyd gwelliant 27.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

8

26

51

Gwrthodwyd gwelliant 28.

Gan fod gwelliant 28 wedi’i wrthod, methodd gwelliannau 32 a 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

34

51

Gwrthodwyd gwelliant 68.

Gan fod gwelliant 68 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 69.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

13

51

Derbyniwyd gwelliant 5.

Gan fod gwelliant 5 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 19.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

1

11

51

Derbyniwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

34

51

Gwrthodwyd gwelliant 50.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

12

51

Derbyniwyd gwelliant 7.

Gan fod gwelliant 7 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

12

51

Derbyniwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

12

51

Derbyniwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

8

26

51

Gwrthodwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

12

51

Derbyniwyd gwelliant 10.

Gan fod gwelliant 10 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 21, 22 a 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

38

51

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 11A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

12

51

Derbyniwyd gwelliant 11.

 Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

33

50

Gwrthodwyd gwelliant 51.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

7

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

7

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 53.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

7

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 54.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

33

50

Gwrthodwyd gwelliant 35.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

7

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

7

25

49

Gwrthodwyd gwelliant 48.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

7

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 56.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

7

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 49.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 57:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

7

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 57.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

6

26

49

Gwrthodwyd gwelliant 58.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 59:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

6

26

49

Gwrthodwyd gwelliant 59.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 60:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

6

26

48

Gwrthodwyd gwelliant 60.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

26

49

Gwrthodwyd gwelliant 36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

12

50

Derbyniwyd gwelliant 12.

Ni chynigwyd gwelliant 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

9

48

Derbyniwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

7

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 29.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 37:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

2

34

51

Gwrthodwyd gwelliant 37.

Gan fod gwelliant 37 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

34

51

Gwrthodwyd gwelliant 38.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

34

51

Gwrthodwyd gwelliant 40.

Gan fod gwelliant 40 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 43.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

34

51

Gwrthodwyd gwelliant 24.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

34

51

Gwrthodwyd gwelliant 41.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 42:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 42.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Gwrthodwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

34

51

Gwrthodwyd gwelliant 25.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

34

51

Gwrthodwyd gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

34

51

Gwrthodwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

12

51

Derbyniwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

12

51

Derbyniwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

8

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 44.

Gan fod gwelliant 44 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

8

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 61:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

8

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 61.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 62:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

8

26

51

Gwrthodwyd gwelliant 62.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

(5 munud)

8.

Cynnig Cyfnod 4 i gymeradwyo Bil Sector Amaethyddol (Cymru) o dan Reol Sefydlog 26.47

 

Ar ddiwedd Cyfnod 3 caiff y Gweinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47.  Os derbynnir y cynnig:

 

Cynnig Cyfnod 4 i gymeradwyo Bil Sector Amaethyddol (Cymru) o dan Reol Sefydlog 26.47

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 19.27

Ar ddiwedd Cyfnod 3, caiff y Gweinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47. Os cytunir ar y cynnig:

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo’r Bil Sector Amaethyddol (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

0

17

51

Derbyniwyd y cynnig.

 

Cyfnod pleidleisio

Dechreuodd yr eitem am 19.41

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: