Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 14 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd y 13 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

Cwestiwn Brys

Dechreuodd yr eitem am 15.01

Eluned Parrott (Canol De Cymru) A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ei ddealltwriaeth o’r sefyllfa bresennol yn Celsa Steel yng Nghaerdydd yn dilyn y ffrwydriad y bore yma?

(5 munud)

3.

Cynigion i ethol Aelodau i bwyllgorau

NDM5879 Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol:

(i) Lindsay Whittle (Plaid Cymru) yn aelod o'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn lle Jocelyn Davies (Plaid Cymru);

(ii) Bethan Jenkins (Plaid Cymru) yn aelod o'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn lle Rhodri Glyn Thomas (Plaid Cymru).

NDM5880 Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Rhodri Glyn Thomas (Plaid Cymru) yn aelod o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn lle Bethan Jenkins (Plaid Cymru).

NDM5886 Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol John Griffiths (Llafur) fel eilydd ar gyfer y Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn lle Ann Jones (Llafur).

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.09

NDM5879 Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol:

(i) Lindsay Whittle (Plaid Cymru) yn aelod o'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn lle Jocelyn Davies (Plaid Cymru);

(ii) Bethan Jenkins (Plaid Cymru) yn aelod o'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn lle Rhodri Glyn Thomas (Plaid Cymru).

NDM5880 Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Rhodri Glyn Thomas (Plaid Cymru) yn aelod o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn lle Bethan Jenkins (Plaid Cymru).

NDM5886 Rosemary Butler (Gorllewin Casnewydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol John Griffiths (Llafur) fel eilydd ar gyfer y Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn lle Ann Jones (Llafur).

Derbyniwyd y Cynigion yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

4.

Dadl Plaid Cymru

NDM5877 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn gwrthwynebu adnewyddu neu ailosod y system Trident bresennol gan Lywodraeth y DU; a

2. Yn cefnogi ymdrechion rhyngwladol i ymgymryd â diarfogi niwclear ledled y byd.

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Dileu pob dim a rhoi yn ei le:

Yn cefnogi ymdrechion rhyngwladol i ymgymryd â diarfogi niwclear ledled y byd, ond yn cydnabod mai mater i Lywodraeth y DU yw hwn.

[os derbynnir gwelliant 1, bydd gwelliannau 2 a 3 yn cael eu dad-ddethol]

Gwelliant 2 -  Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Dileu pob dim a rhoi yn ei le:

Yn credu bod ailosod Trident yn hanfodol i sicrhau diogelwch cenedlaethol.

Yn diolch i'r dynion a'r menywod sy'n gweithio bob dydd i ddiogelu a darparu ataliad niwclear annibynnol y Deyrnas Unedig, sydd wedi helpu i gynnal heddwch am nifer o flynyddoedd.

Yn nodi ymhellach bod lleoliad ataliadau niwclear yn fater a gadwyd yn ôl ac felly nid yw o fewn maes cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru.

[os derbynnir gwelliant 2, bydd gwelliant 3 yn cael ei ddad-ddethol]

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Cynnwys pwynt 2 newydd ac ail-rifo yn unol â hynny:

Yn croesawu'r penderfyniad a wnaed gan Lywodraeth y DU i beidio ag adnewyddu Trident yn ystod y tymor seneddol blaenorol o ganlyniad i'r ffaith bod y Democratiaid Rhyddfrydol wedi mynnu hyn.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.09

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig a’r Gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5877 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn gwrthwynebu adnewyddu neu ailosod y system Trident bresennol gan Lywodraeth y DU; a

2. Yn cefnogi ymdrechion rhyngwladol i ymgymryd â diarfogi niwclear ledled y byd.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

35

49

Gwrthodwyd y Cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Dileu pob dim a rhoi yn ei le:

Yn cefnogi ymdrechion rhyngwladol i ymgymryd â diarfogi niwclear ledled y byd, ond yn cydnabod mai mater i Lywodraeth y DU yw hwn.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

24

49

Derbyniwyd Gwelliant 1.

Gan fod Gwelliant 1 wedi’i dderbyn, cafodd Gwelliannau 2 a 3 eu dad-ddethol

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM5877 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn cefnogi ymdrechion rhyngwladol i ymgymryd â diarfogi niwclear ledled y byd, ond yn cydnabod mai mater i Lywodraeth y DU yw hwn.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

10

1

49

Derbyniwyd y Cynnig wedi’i ddiwygio.

 

(60 munud)

5.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

NDM5875 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi'r effaith negyddol y gall oedi wrth drosglwyddo gofal ei chael ar y GIG yng Nghymru ac ansawdd bywyd yr unigolyn;

2. Yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod pobl yng Nghymru yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i'w galluogi i aros yn eu cartref eu hunain cyhyd â phosibl; a

3. Yn credu y gallai cyflwyno'r opsiwn o asesiad 'aros yn y cartref' yng Nghymru ar gyfer pawb sy'n cyrraedd oedran ymddeol fod yn fesur ymyrraeth cynnar allweddol a allai atal pobl rhag mynd i'r ysbyty ac atal oedi wrth drosglwyddo gofal ar ôl gadael yr ysbyty.

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

Dileu pwynt 3.

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod camau'n cael eu cymryd ar unwaith i sicrhau bod cynifer o welyau â phosibl ar gael yn GIG Cymru, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.07

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig a’r Gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5875 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi'r effaith negyddol y gall oedi wrth drosglwyddo gofal ei chael ar y GIG yng Nghymru ac ansawdd bywyd yr unigolyn;

2. Yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod pobl yng Nghymru yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i'w galluogi i aros yn eu cartref eu hunain cyhyd â phosibl; a

3. Yn credu y gallai cyflwyno'r opsiwn o asesiad 'aros yn y cartref' yng Nghymru ar gyfer pawb sy'n cyrraedd oedran ymddeol fod yn fesur ymyrraeth cynnar allweddol a allai atal pobl rhag mynd i'r ysbyty ac atal oedi wrth drosglwyddo gofal ar ôl gadael yr ysbyty.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

39

49

Gwrthodwyd y Cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

Dileu pwynt 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

10

49

Derbyniwyd Gwelliant 1.

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod camau'n cael eu cymryd ar unwaith i sicrhau bod cynifer o welyau â phosibl ar gael yn GIG Cymru, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Gwrthodwyd Gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM5875 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi'r effaith negyddol y gall oedi wrth drosglwyddo gofal ei chael ar y GIG yng Nghymru ac ansawdd bywyd yr unigolyn; ac

2. Yn cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod pobl yng Nghymru yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i'w galluogi i aros yn eu cartref eu hunain cyhyd â phosibl.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

49

0

0

49

Derbyniwyd y Cynnig wedi’i ddiwygio.

(60 munud)

6.

Dadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

NDM5878 Aled Roberts (Gogledd Cymru):

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi bod mwy na 170,000 o bobl yng Nghymru yn cael eu cyflogi'n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol ym maes twristiaeth a sectorau cysylltiedig;

2. Yn nodi bod 44 y cant o'r bobl a gyflogir o fewn y sector twristiaeth o dan 30, ac felly gallai mesurau i gefnogi'r sector hwn chwarae rôl allweddol yn y broses o leihau'r gyfradd ddiweithdra ymhlith pobl ifanc yng Nghymru;

3. Yn credu y byddai gostyngiad mewn TAW ar dwristiaeth yn annog mwy o ymwelwyr rhyngwladol a domestig, yn rhoi hwb sylweddol i fusnesau lleol ac yn arwain at fwy o fuddsoddiad, swyddi a thwf economaidd;

4. Yn nodi bod 25 o aelod-wladwriaethau eraill yr UE eisoes yn manteisio ar eithriad yr EU ar gyfer cyfradd TAW is ar gyfer atyniadau a llety twristaidd; a

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU i ostwng TAW ar dwristiaeth o 20 y cant i 5 y cant, i'n helpu ni i gystadlu yn erbyn gwledydd eraill Ewrop ac anfon neges gref bod Cymru yn agored i dwristiaid ac yn agored ar gyfer busnes.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn croesawu'r rôl y mae busnesau twristiaeth preifat yn ei chwarae o ran adfywio lleol, yn ogystal ag economi ehangach Cymru.

Gwelliant 2 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y ffaith bod rhai darparwyr twristiaeth yn parhau i fod yn ansicr am rôl Croeso Cymru.

Gwelliant 3 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi bod cefnogaeth eang ar gyfer trosglwyddo'r cyfrifoldeb dros gyflawni datblygu a hyrwyddo twristiaeth o Lywodraeth Cymru.

Gwelliant 4 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi asesiad gwerth am arian ar gyfer cynlluniau rheoli cyrchfannau cyn diwedd mis Ionawr 2016.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.04

NDM5878 Aled Roberts (Gogledd Cymru):

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi bod mwy na 170,000 o bobl yng Nghymru yn cael eu cyflogi'n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol ym maes twristiaeth a sectorau cysylltiedig;

2. Yn nodi bod 44 y cant o'r bobl a gyflogir o fewn y sector twristiaeth o dan 30, ac felly gallai mesurau i gefnogi'r sector hwn chwarae rôl allweddol yn y broses o leihau'r gyfradd ddiweithdra ymhlith pobl ifanc yng Nghymru;

3. Yn credu y byddai gostyngiad mewn TAW ar dwristiaeth yn annog mwy o ymwelwyr rhyngwladol a domestig, yn rhoi hwb sylweddol i fusnesau lleol ac yn arwain at fwy o fuddsoddiad, swyddi a thwf economaidd;

4. Yn nodi bod 25 o aelod-wladwriaethau eraill yr UE eisoes yn manteisio ar eithriad yr EU ar gyfer cyfradd TAW is ar gyfer atyniadau a llety twristaidd; a

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU i ostwng TAW ar dwristiaeth o 20 y cant i 5 y cant, i'n helpu ni i gystadlu yn erbyn gwledydd eraill Ewrop ac anfon neges gref bod Cymru yn agored i dwristiaid ac yn agored ar gyfer busnes.

Cafodd y cynnig, heb welliannau, ei dderbyn yn unol â Rheol Sefydlog.

7.

Cyfnod pleidleisio

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.53

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(30 munud)

8.

Dadl Fer

NDM5876 Julie Morgan (Gogledd Caerdydd):

Y frwydr yn erbyn gwastraff bwyd: rhoi'r gorau i wastraffu bwyd da yng Nghymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.56

NDM5876 Julie Morgan (Gogledd Caerdydd):

Y frwydr yn erbyn gwastraff bwyd: rhoi'r gorau i wastraffu bwyd da yng Nghymru

 

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: