Agenda, penderfyniadau a cofnodion drafft

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1-5 a 7-9. Tynnwyd cwestiwn 6 yn ôl. Atebwyd cwestiynau 2, 7 a 8 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.17

Gofynnwyd cwestiynau 1 – 10 a 12-15. Ni ofynnwyd cwestiwn 11. Atebwyd cwestiwn 6 gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(60 munud)

3.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

NDM5750 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn gresynu at y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi methu â diogelu ysbytai rhag cael eu cau a'u hisraddio.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 – Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnwys ar ddiwedd y cynnig:

 

'ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu proses gynllunio genedlaethol ar gyfer darparu ysbytai dosbarth ac arbenigol yng Nghymru'

 

Gwelliant 2 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn croesawu'r cyllid o £5.3 miliwn a sicrhawyd ar gyfer Ysbyty Coffa Llandrindod yn y cytundeb cyllideb diweddar rhwng Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a Llywodraeth Cymru.

 

Gwelliant 3 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw am ailfywiogi ysbytai cymunedol a gwasanaethau yn y gymuned.

 

Gwelliant 4 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau dyfodol gwasanaethau mamolaeth o dan arweiniad meddyg ymgynghorol, gynaecoleg, a llawfeddygaeth y fron yn y tri ysbyty yng ngogledd Cymru.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.03

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig a’r Gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5750 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn gresynu at y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi methu â diogelu ysbytai rhag cael eu cau a'u hisraddio.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

23

33

Gwrthodwyd y Cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 – Elin Jones (Ceredigion)

Cynnwys ar ddiwedd y Cynnig:

'ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu proses gynllunio genedlaethol ar gyfer darparu ysbytai dosbarth ac arbenigol yng Nghymru'

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

17

33

Gwrthodwyd Gwelliant 1.

Gwelliant 2 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn croesawu'r cyllid o £5.3 miliwn a sicrhawyd ar gyfer Ysbyty Coffa Llandrindod yn y cytundeb cyllideb diweddar rhwng Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a Llywodraeth Cymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

14

0

33

Derbyniwyd Gwelliant 2.

Gwelliant 3 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y Cynnig:

Yn galw am ailfywiogi ysbytai cymunedol a gwasanaethau yn y gymuned.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

17

33

Gwrthodwyd Gwelliant 3.

Gwelliant 4 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau dyfodol gwasanaethau mamolaeth o dan arweiniad meddyg ymgynghorol, gynaecoleg, a llawfeddygaeth y fron yn y tri ysbyty yng ngogledd Cymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

17

33

Gwrthodwyd Gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM5750 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn gresynu at y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi methu â diogelu ysbytai rhag cael eu cau a'u hisraddio.

2. Yn croesawu'r cyllid o £5.3 miliwn a sicrhawyd ar gyfer Ysbyty Coffa Llandrindod yn y cytundeb cyllideb diweddar rhwng Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a Llywodraeth Cymru.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

8

17

33

Gwrthodwyd y Cynnig wedi’i ddiwygio.

(60 munud)

4.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

NDM5752 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn credu bod Cymru wedi elwa o'r cynllun economaidd hirdymor a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU ac yn cydnabod bod dyfodol economaidd a chymdeithasol Cymru yn dibynnu ar barhad y cynllun hwnnw.

 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:  

 

Gwelliant 1 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn credu y byddai dyfodol economaidd a chymdeithasol Cymru yn cael budd o Lywodraeth y DU sy'n cydbwyso'r gyllideb mewn ffordd deg, drwy sicrhau bod y bobl fwyaf cyfoethog yn talu eu cyfran ac yn mynd i'r afael ag osgoi trethi, gan ein galluogi ni i fenthyca ar gyfer buddsoddi yn ein heconomi a'n seilwaith, yn hytrach na pheryglu sefydlogrwydd economaidd drwy fenthyca neu dorri gormod.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.55

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig a’r Gwelliant o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5752 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn credu bod Cymru wedi elwa o'r cynllun economaidd hirdymor a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU ac yn cydnabod bod dyfodol economaidd a chymdeithasol Cymru yn dibynnu ar barhad y cynllun hwnnw.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

23

33

Gwrthodwyd y Cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y Gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn credu y byddai dyfodol economaidd a chymdeithasol Cymru yn cael budd o Lywodraeth y DU sy'n cydbwyso'r gyllideb mewn ffordd deg, drwy sicrhau bod y bobl fwyaf cyfoethog yn talu eu cyfran ac yn mynd i'r afael ag osgoi trethi, gan ein galluogi ni i fenthyca ar gyfer buddsoddi yn ein heconomi a'n seilwaith, yn hytrach na pheryglu sefydlogrwydd economaidd drwy fenthyca neu dorri gormod.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

6

33

Derbyniwyd Gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM5752 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn credu bod Cymru wedi elwa o'r cynllun economaidd hirdymor a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU ac yn cydnabod bod dyfodol economaidd a chymdeithasol Cymru yn dibynnu ar barhad y cynllun hwnnw.

Yn credu y byddai dyfodol economaidd a chymdeithasol Cymru yn cael budd o Lywodraeth y DU sy'n cydbwyso'r gyllideb mewn ffordd deg, drwy sicrhau bod y bobl fwyaf cyfoethog yn talu eu cyfran ac yn mynd i'r afael ag osgoi trethi, gan ein galluogi ni i fenthyca ar gyfer buddsoddi yn ein heconomi a'n seilwaith, yn hytrach na pheryglu sefydlogrwydd economaidd drwy fenthyca neu dorri gormod.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

23

33

Gwrthodwyd y Cynnig wedi’i ddiwygio.

(60 munud)

5.

Dadl Plaid Cymru

NDM5751 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn credu y dylai plismona adlewyrchu anghenion pobl Cymru.

 

2. Yn credu bod heddluoedd Cymru wedi cael eu gwleidyddoli drwy sefydlu Comisiynwyr Heddlu a Throseddu etholedig.

 

3. Yn galw am ddileu'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu cyn gynted â phosibl.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:   

 

Gwelliant 1 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Mewnosod pwynt 1 newydd ac ailrifo:

 

Yn croesawu bod troseddu wedi gostwng mwy na 20 y cant i'r lefel isaf erioed o dan Lywodraeth y DU a bod plant dan gadwad, fel yr oedd o dan y Blaid Lafur, wedi dod i ben.

 

Gwelliant 2 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Mewnosod ar ddiwedd pwynt 1:

 

'ac y caiff hyn ei wneud orau gan heddluoedd lleol ac atebol ac nid drwy greu un heddlu yng Nghymru sydd wedi'i ganoli'n ormodol.'

 

Gwelliant 3 – Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Dileu pwyntiau 2 a 3 a'u disodli gyda:

 

Yn croesawu Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a etholir yn uniongyrchol sy'n rhoi cymunedau lleol wrth wraidd plismona ac yn dwyn Prif Gwnstabliaid lleol i gyfrif.

 

Gwelliant 4 – Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Mewnosod pwynt 3 newydd ac ailrifo:

 

Yn credu y bydd datganoli plismona i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn galluogi polisïau i fod yn fwy ymatebol i anghenion Cymru ac felly'n galw am ddatganoli plismona a chyfiawnder ieuenctid, a chynnal adolygiad i ddatganoli carchardai, y gwasanaeth prawf a chyfiawnder.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.49

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig a’r Gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5751 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn credu y dylai plismona adlewyrchu anghenion pobl Cymru.

2. Yn credu bod heddluoedd Cymru wedi cael eu gwleidyddoli drwy sefydlu Comisiynwyr Heddlu a Throseddu etholedig.

3. Yn galw am ddileu'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu cyn gynted â phosibl.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

8

33

Derbyniwyd y Cynnig heb ei ddiwygio.

6.

Cyfnod pleidleisio

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.37

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(30 munud)

7.

Dadl Fer

NDM5749 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

 

Wynebu her tlodi tanwydd

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.41

NDM5749 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Wynebu her tlodi tanwydd