Agenda, penderfyniadau a cofnodion drafft

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 3, 5 i 13 a 15. Cafodd cwestiynau 2, 3 a 10 eu grwpio. Tynnwyd cwestiwn 4 yn ôl. Ni ofynnwyd cwestiwn 14. Atebwyd cwestiwn 5 a 8 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.21

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.

(60 munud)

3.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar yr ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - adroddiad dilynol

NDM5415 Dafydd Elis-Thomas (Dwyfor Meirionnydd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad dilynol y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar ei ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Hydref 2013.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Ionawr 2014.

 

Dogfennau ategol:

 

Adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

 

NDM5415 Dafydd Elis-Thomas (Dwyfor Meirionnydd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad dilynol y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar ei ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Hydref 2013.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

4.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

NDM5416 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi'r cynigion ar gyfer mewnfuddsoddi a amlinellwyd yn nogfen Ceidwadwyr Cymru ‘Destination Cymru’.

 

Mae ‘Cyrchfan Cymru’ ar gael yn:

 

Cyrchfan Cymru

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi ansawdd gwael y data a gasglwyd ar lefel genedlaethol (Cymru) ar gyfer Buddsoddi Uniongyrchol Tramor ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda’r Swyddfa Ystadegau Gwladol i ddarparu data cynhwysfawr ar Fuddsoddi Uniongyrchol Tramor gan gynnwys sectorau, tarddiad a gwerth.

 

Gwelliant 2 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn cydnabod bod amgylchiadau economaidd wedi newid yn sylweddol dros y ddau ddegawd diwethaf a bod yn rhaid i strategaeth Llywodraeth Cymru newid hefyd yn unol â hynny.

 

Gwelliant 3 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu nad oes gan UK Trade & Investment ganolfan yng Nghymru na strategaeth ar gyfer Cymru er bod ganddynt un ar gyfer Lloegr a’r Alban.

 

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi ymchwiliad presennol y Pwyllgor Menter a Busnes i ymagwedd Llywodraeth Cymru tuag at hybu masnach a mewnfuddsoddi.

 

Mae manylion ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes ar gael yn:

 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=8492

 

Gwelliant 5 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi sylwadau Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i’r Pwyllgor Menter a Busnes ar 14 Mawrth 2012 nad yw Llywodraeth Cymru wedi llwyddo i gael y brand yn gywir ar gyfer Cymru, ac yn gresynu nad oes dim strategaeth brandio wedi’i chyflwyno ers hynny.

 

Mae trawsgrifiad o gyfarfod y Pwyllgor Menter a Busnes a gynhaliwyd ar 14 Mawrth 2012 ar gael yn:

 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=1307

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.56

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

 

NDM5416 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi'r cynigion ar gyfer mewnfuddsoddi a amlinellwyd yn nogfen Ceidwadwyr Cymru ‘Cyrchfan Cymru’.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

41

53

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi ansawdd gwael y data a gasglwyd ar lefel genedlaethol (Cymru) ar gyfer Buddsoddi Uniongyrchol Tramor ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda’r Swyddfa Ystadegau Gwladol i ddarparu data cynhwysfawr ar Fuddsoddi Uniongyrchol Tramor gan gynnwys sectorau, tarddiad a gwerth.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Gwelliant 2 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn cydnabod bod amgylchiadau economaidd wedi newid yn sylweddol dros y ddau ddegawd diwethaf a bod yn rhaid i strategaeth Llywodraeth Cymru newid hefyd yn unol â hynny.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Gwelliant 3 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu nad oes gan UK Trade & Investment ganolfan yng Nghymru na strategaeth ar gyfer Cymru er bod ganddynt un ar gyfer Lloegr a’r Alban.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 3.

 

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi ymchwiliad presennol y Pwyllgor Menter a Busnes i ymagwedd Llywodraeth Cymru tuag at hybu masnach a mewnfuddsoddi.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

54

0

0

54

Derbyniwyd gwelliant 4.

 

Gwelliant 5 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi sylwadau Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i’r Pwyllgor Menter a Busnes ar 14 Mawrth 2012 nad yw Llywodraeth Cymru wedi llwyddo i gael y brand yn gywir ar gyfer Cymru, ac yn gresynu nad oes dim strategaeth brandio wedi’i chyflwyno ers hynny.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM5416 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi'r cynigion ar gyfer mewnfuddsoddi a amlinellwyd yn nogfen Ceidwadwyr Cymru ‘Cyrchfan Cymru’.

 

Yn nodi ymchwiliad presennol y Pwyllgor Menter a Busnes i ymagwedd Llywodraeth Cymru tuag at hybu masnach a mewnfuddsoddi.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

5

27

54

Gwrthodwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

(60 munud)

5.

Dadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

NDM5417 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi canfyddiadau'r Cynllun Bwyd Ysgol y byddai prydau ysgol am ddim i bob plentyn mewn ysgolion cynradd yn arwain at welliannau cadarnhaol o ran iechyd, cyrhaeddiad addysgol a chydlyniant cymdeithasol ac yn helpu teuluoedd gyda chostau byw.

 

2. Yn nodi mai 21% yn unig o blant oed babanod yng Nghymru sydd ar hyn o bryd yn cael pryd bwyd ysgol am ddim a thua 24% yn unig o ddisgyblion oed cynradd yn 2012-13 a gymerodd frecwast ysgol am ddim.

 

3. Yn nodi y bydd Cymru yn cael dros £62 miliwn o gyllid refeniw canlyniadol Barnett ar gyfer 2014-16 a thros £4 miliwn o gyllid cyfalaf yn 2014-15 yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU ar brydau ysgol am ddim i bob disgybl oed babanod yn Lloegr.

 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddefnyddio cyllid canlyniadol Barnett i gyflwyno prydau ysgol am ddim yn gyffredinol i blant oed babanod yng Nghymru, er mwyn i bob plentyn bach gael pryd bwyd ysgol poeth, iach i hybu iechyd, addysg a lles disgyblion.

 

Mae'r Cynllun Bwyd Ysgol ar gael yma: http://www.schoolfoodplan.com/plan/ (Saesneg yn unig)

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ym mhwynt 1, dileu popeth ar ôl 'Cynllun Bwyd Ysgol' a rhoi yn ei le: ‘bod plant sy’n bwyta bwyd maethlon yn dod ymlaen yn well yn yr ysgol’.

 

Gwelliant 2 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ym mhwynt 4, dileu popeth ar ôl ‘refeniw canlyniadol Barnett’ a rhoi yn ei le: ‘yn y ffordd fwyaf effeithiol a sicr o wella safonau a lles ac i gyhoeddi rhaglen o’i bwriadau yng nghyswllt pob darpariaeth ar gyfer bwyd ysgol'.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.51

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

 

NDM5417 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi canfyddiadau'r Cynllun Bwyd Ysgol y byddai prydau ysgol am ddim i bob plentyn mewn ysgolion cynradd yn arwain at welliannau cadarnhaol o ran iechyd, cyrhaeddiad addysgol a chydlyniant cymdeithasol ac yn helpu teuluoedd gyda chostau byw.

 

2. Yn nodi mai 21% yn unig o fabanod yng Nghymru sydd ar hyn o bryd yn cael pryd bwyd ysgol am ddim a thua 24% yn unig o ddisgyblion oed cynradd yn 2012-13 a gymerodd frecwast ysgol am ddim.

 

3. Yn nodi y bydd Cymru yn cael dros £62 miliwn o gyllid refeniw canlyniadol Barnett ar gyfer 2014-16 a thros £4 miliwn o gyllid cyfalaf yn 2014-15 yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU ar brydau ysgol am ddim i bob disgybl oed babanod yn Lloegr.

 

4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddefnyddio cyllid canlyniadol Barnett i gyflwyno prydau ysgol am ddim yn gyffredinol i fabanod yng Nghymru, er mwyn i bob plentyn bach gael pryd bwyd ysgol poeth, iach i hybu iechyd, addysg a lles disgyblion.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ym mhwynt 1, dileu popeth ar ôl 'Cynllun Bwyd Ysgol' a rhoi yn ei le: ‘bod plant sy’n bwyta bwyd maethlon yn dod ymlaen yn well yn yr ysgol’.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

44

54

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ym mhwynt 4, dileu popeth ar ôl ‘refeniw canlyniadol Barnett’ a rhoi yn ei le: ‘yn y ffordd fwyaf effeithiol a sicr o wella safonau a lles ac i gyhoeddi rhaglen o’i bwriadau yng nghyswllt pob darpariaeth ar gyfer bwyd ysgol'. Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

44

54

Gwrthodwyd gwelliant 2.

 

Gan fod y Cynulliad wedi gwrthod y cynnig heb ei ddiwygio, ac wedi gwrthod y gwelliannau a gyflwynwyd i’r cynnig, gwrthodwyd y cynnig.

Cyfnod Pleidleisio

Dechreuodd yr eitem am 17.44

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(30 munud)

6.

Dadl Fer

NDM5413 Eluned Parrott (Canol De Cymru)

 

Cyflogaeth i Raddedigion - Atal y Draen Dawn i Loegr

 

Creu swyddi a chyfleoedd yng Nghymru i'r graddedigion gorau a mwyaf deallus o Brifysgolion Cymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.50

 

NDM5413 Eluned Parrott (Canol De Cymru)

 

Cyflogaeth i Raddedigion - Atal y Draen Dawn i Loegr

 

Creu swyddi a chyfleoedd yng Nghymru i'r graddedigion gorau a mwyaf deallus o Brifysgolion Cymru