Cyfarfodydd

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/11/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/05/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.


Cyfarfod: 17/03/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Mae papurau i'w nodi 23 - 35 mewn ymateb i lythyr gan y Pwyllgor yn gofyn am wybodaeth am y Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/02/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 15/02/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 12)

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

NDM7922 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried darpariaethau yn y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau, i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Rhagfyr 2021 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Cenedligrwydd a Ffiniau (Saesneg yn unig)

Dogfennau Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
Adroddiad y Pwyllgor Plant, Phobl Ifanc ac Addysg
Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.20

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7922 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried darpariaethau yn y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau, i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Rhagfyr 2021 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Cenedligrwydd a Ffiniau (Saesneg yn unig)

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

54

Gwrthodwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 14/02/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Llythyr ar y cyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Chadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 14/02/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Ymateb gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Chadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Oherwydd yr amserlenni adrodd, cytunodd yr Aelodau y byddai adroddiad diwygiedig yn cael ei gytuno'n electronig. Byddai’r adroddiad terfynol yn cael ei osod ar 15 Chwefror. 

 


Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 9)

9 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau: trafod yr adroddiad drafft

Papur 7 – adroddiad drafft

Tystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân ddiwygiadau.

 


Cyfarfod: 31/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 16)

16 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau, a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 24/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 10)

10 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau, a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 17/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Chadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Pwyllgor Busnes. Nododd y Pwyllgor fod y Pwyllgor Busnes wedi cytuno i’r cais i ymestyn y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau.

 


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 9)

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, a chytunodd i ysgrifennu ar y cyd â'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth ac i ofyn am wybodaeth gan randdeiliaid penodol.

 


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 7)

7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau: trafod y dull

Papur 3 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull gweithredu.

7.2     Cytunodd y Pwyllgor y byddai swyddogion yn siarad ar wahân ag Aelodau a oedd am awgrymu rhanddeiliaid ychwanegol y dylid ceisio tystiolaeth ysgrifenedig ganddynt.

 


Cyfarfod: 11/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 97

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i adolygu'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau ar gyfer pob pwyllgor ar y Memorandwm ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau tan 17 Chwefror 2022.