Cyfarfodydd

Deddf Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) 2020

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/07/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Dadl: Cyfnod 4 y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

NDM7357 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru).

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru), heb ei ddiwygio ar ôl Cyfnod 3

Dogfen Ategol
Datganiad y Llywydd yn unol â Rheol Sefydlog 26.50A
 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.48

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.50C, cynhaliwyd pleidlais wedi’i chofnodi a gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7357 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo’r Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru).

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru), heb ei ddiwygio ar ôl Cyfnod 3

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

53

0

0

53

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 08/07/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi penderfynu nad yw’r Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) yn gofyn am benderfyniad ariannol.

Mae’r Llywydd wedi ystyried y gwelliannau a gyflwynwyd yng Nghyfnod 3 yn unol â Rheol Sefydlog 26.72, ac mae wedi penderfynu nad yw effeithiau unrhyw un o’r gwelliannau, neu’r gwelliannau oll, os cytunir arnynt, yn gofyn am benderfyniadau ariannol.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Trosedd i ddefnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau teithiol  

1, 3, 2

2. Pwerau arolygu

4, 5, 6, 7, 8, 9

Dogfennau Ategol
Y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau Wedi’u Didoli
Grwpio Gwelliannau

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 19.10

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.14D, am 19.24, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 5 munud cyn pleidleisio ar welliannau 1, 3 a 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

29

54

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

29

54

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

1

41

54

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.14D, am 19.38, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 5 munud cyn pleidleisio ar weddill y gwelliannau.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

1

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

1

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

1

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

 

 


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - WEDI'I OHIRIO

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi penderfynu nad yw’r Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) yn gofyn am benderfyniad ariannol.

Mae’r Llywydd wedi ystyried y gwelliannau a gyflwynwyd yng Nghyfnod 3 yn unol â Rheol Sefydlog 26.72, ac mae wedi penderfynu nad yw effeithiau unrhyw un o’r gwelliannau, neu’r gwelliannau oll, os cytunir arnynt, yn gofyn am benderfyniadau ariannol.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Trosedd i ddefnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau teithiol  

1, 3, 2

2. Pwerau arolygu

4, 5, 6, 7, 8, 9

Dogfennau Ategol
Y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau Wedi’u Didoli
Grwpio Gwelliannau


Cyfarfod: 05/02/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - Trafodion Cyfnod 2

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Tom Henderson, Rheolwr y Bil – Llywodraeth Cymru

Richard Lewis, Cyfreithiwr - Llywodraeth Cymru

 

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, dyma’r drefn ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

Adrannau 1 i 13; Atodlen; Teitl hir.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi penderfynu nad yw’r Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) yn gofyn am benderfyniad ariannol.

 

Mae’r Llywydd wedi ystyried y gwelliannau a gyflwynwyd yng Nghyfnod 2 yn unol â Rheol Sefydlog 26.72, ac mae wedi penderfynu nad yw effeithiau unrhyw un o’r gwelliannau, neu’r gwelliannau oll, os cytunir arnynt, yn gofyn am benderfyniadau ariannol.

 

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 1 (Llyr Gruffydd)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Llyr Gruffydd

Mike Hedges

 

Andrew RT Davies

Jenny Rathbone

 

 

Joyce Watson

 

 

Neil Hamilton

 

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

 

Gwelliant 41 (Andrew RT Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Llyr Gruffydd

Mike Hedges

 

Andrew RT Davies

Jenny Rathbone

 

 

Joyce Watson

Neil Hamilton

Gwrthodwyd gwelliant 41.

 

 

Gwelliant 2 (Llyr Gruffydd)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Llyr Gruffydd

Mike Hedges

 

Andrew RT Davies

Jenny Rathbone

 

 

Joyce Watson

 

 

Neil Hamilton

 

Gwrthodwyd gwelliant 2.

 

 

 

Methodd Gwelliant 3 (Llyr Gruffydd)

 

Gwelliant 42 (Andrew RT Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Llyr Gruffydd

Mike Hedges

 

Andrew RT Davies

Jenny Rathbone

 

 

Joyce Watson

 

 

Neil Hamilton

 

Gwrthodwyd gwelliant 42.

 

 

Gwelliant 4 (Llyr Gruffydd)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Llyr Gruffydd

Mike Hedges

 

Andrew RT Davies

Jenny Rathbone

 

 

Joyce Watson

Neil Hamilton

Gwrthodwyd gwelliant 4.

 

 

Gwelliant 5 (Llyr Gruffydd)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Llyr Gruffydd

Mike Hedges

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Joyce Watson

 

 

Neil Hamilton

Andrew RT Davies

Gwrthodwyd gwelliant 5.

 

 

Tynnwyd Gwelliant 6 (Llyr Gruffydd) yn ôl

 

 

Ni chynigiwyd gwelliannau 7 i 40 (Llyr Gruffydd)

 

Gwelliant 43 (Andrew RT Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Llyr Gruffydd

Mike Hedges

 

Andrew RT Davies

Jenny Rathbone

 

Neil Hamilton

Joyce Watson

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 43.

 

 

Ni chynigiwyd gwelliannau 44 a 45 (Andrew RT Davies)

 

 

2.2 Cadarnhaodd y Cadeirydd y bernir bod holl adrannau’r Bil a’r holl atodlenni iddo wedi cael eu cytuno, gan gwblhau trafodion Cyfnod 2.

 

 


Cyfarfod: 07/01/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

NDM7222 - Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru).  

Gosodwyd y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 8 Gorffennaf 2019;

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 6 Rhagfyr 2019.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.26

NDM7222Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru).  

Gosodwyd y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 8 Gorffennaf 2019;

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 6 Rhagfyr 2019.


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

CLA(5)-33-19 – Papur 8 – Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 28 Tachwedd 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig. Mewn sesiwn breifat, cytunodd y Pwyllgor i ddiweddaru ei adroddiad ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) cyn ei osod gerbron y Cynulliad.

 

 


Cyfarfod: 18/11/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-32-19 – Papur 13 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru), a chytunwyd arno’n amodol ar fân newidiadau. Nododd yr aelodau y byddai'r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 6 Rhagfyr 2019.

 

 


Cyfarfod: 24/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a Thomas Chipperfield - y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar oblygiadau ariannol y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Jackie Price, Uwch Swyddog Cyfrifol – Bil Syrcas, Llywodraeth Cymru

Richard Lewis, Cyfreithiwr, Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru

Tom Henderson, Rheolwr y Bil Syrcas, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-29-19 – Papur briffio 2

CLA(5)-29-19 – Papur 2 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, 8 Gorffennaf 2019

CLA(5)-29-19 – Papur 3 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Llywydd, 12 Awst 2019

 

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

 


Cyfarfod: 10/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Rachael Smith ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Circus Mondao ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Chris Barltrop ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan PAWSI ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law a’r materion allweddol a nodwyd o dan eitem 2

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a’r materion allweddol a nodwyd o dan eitem 2.

4.2 Cytunodd y Pwyllgor ar y materion allweddol y mae am eu codi yn ei adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru).

 


Cyfarfod: 10/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Tom Henderson, Rheolwr y Bil Syrcas – Llywodraeth Cymru

Richard Lewis, Cyfreithiwr - Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru

Jackie Price, Uwch Swyddog Cyfrifol, Bil Syrcas - Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y Gweinidog a swyddogion Llywodraeth Cymru gwestiynau gan Aelodau ynghylch y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru).

2.2 Cytunodd y Gweinidog i sicrhau bod ei llythyr ar gael i Brif Weithredwr y Kennel Club ynghylch y Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Arddangosion Anifeiliaid) (Cymru) 2020 drafft.

 

 

 


Cyfarfod: 03/10/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Goblygiadau ariannol Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 03/10/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Sesiwn dystiolaeth: Goblygiadau ariannol Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Tom Henderson, Uwch Reolwr Biliau, Llywodraeth Cymru

 

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) [fel y’i cyflwynwyd]

Memorandwm Esboniadol

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, a Tom Henderson, Uwch Reolwr Biliau ar oblygiadau ariannol y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru).

 


Cyfarfod: 02/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3 o’r cyfarfod heddiw

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3.

 


Cyfarfod: 02/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 4

Chris Barltrop - Cyn-gadeirydd Is-grŵp Syrcas Gweithgor Syrcas DEFRA

Thomas Chipperfield - Hyfforddwr Anifeiliaid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Chris Barltrop, Cyn-gadeirydd Is-grŵp Syrcas Gweithgor Syrcas DEFRA; Thomas Chipperfield, Hyfforddwr Anifeiliaid; a Giulia Corsini, Doethur mewn Meddygaeth Filfeddygol ac yn cynrychioli Ente Nazinal Circhi.

 


Cyfarfod: 02/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 3

Rona Brown, Swyddog Cyswllt â’r Llywodraeth - Safonau Lles Rhyngwladol ar gyfer Anifeiliaid Perfformio (PAWSI)

Carol MacManus, Cyfarwyddwr - Circus Mondao

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rona Brown, Swyddog Cyswllt â’r Llywodraeth, Safonau Lles Rhyngwladol ar gyfer Anifeiliaid Perfformio (PAWSI); a Carol MacManus, Cyfarwyddwr, Syrcas Mondao.

 


Cyfarfod: 26/09/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 2

Dr Carys Bennett, Uwch-swddog Cyswllt Corfforaethol - Pobl dros Drin Anifeiliaid yn Foesegol (PETA)

Dr Ros Clubb, Uwch-reolwr Gwyddonol - RSPCA

Dr Chris Draper, Pennaeth Lles Anifeiliaid a Chaethiwed - Born Free Foundation

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Carys Bennet, Uwch-gyswllt Corfforaethol - Uwch-swddog Cyswllt Corfforaethol, Pobl dros Drin Anifeiliaid yn Foesegol (PETA); Dr Ros Clubb, Uwch-reolwr Gwyddonol, RSPCA; Dr Chris Draper, Pennaeth Lles Anifeiliaid a Chaethiwed - Born Free Foundation.

 


Cyfarfod: 26/09/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 1

Michael Radford, Darllenydd mewn Cyfraith Lles Anifeiliaid a Chyfraith Gyhoeddus - Prifysgol Aberdeen

Yr Athro Ron Beadle, Athro mewn Trefniadaeth a Moeseg Busnes - Prifysgol Northumbria

Dr Rebekah Humphreys, Darlithydd mewn Athroniaeth - Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ron Beadle, Athro Trefniadaeth a Moeseg Busnes, Prifysgol Northumbria; Dr Rebekah Humphreys, Darlithydd mewn Athroniaeth, Prifysgol y Drindod Dewi Sant; Michael Radford, Darllenydd mewn Cyfraith Lles Anifeiliaid a Chyfraith Gyhoeddus, Prifysgol Aberdeen.

 

 

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Llywydd - Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd - Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - Trafod y dystiolaeth a gafwyd gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig o dan eitem 5

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 5.

 


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Jackie Price, Uwch Swyddog Cyfrifol,  Bil Syrcas – Llywodraeth Cymru

Richard Lewis, Cyfreithiwr, Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru – Llywodraeth Cymru

Tom Henderson, Rheolwr y Bil Syrcas – Llywodraeth Cymru

 

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig; Jackie Price, Uwch-swyddog Cyfrifol, Llywodraeth Cymru; Richard Lewis, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru, a Tom Henderson, Uwch-reolwr y Bil, Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 10/07/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Blaenraglen Waith - Trafod y dull gweithredu ar gyfer craffu ar Fil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn ystyried y dull o graffu ar Fil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 02/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Amserlen ar gyfer y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 117

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar amserlen y Bil a nodwyd y sylwadau yn y llythyr yn ymwneud â Biliau posibl eraill.

 

 


Cyfarfod: 26/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Blaenraglen Waith - Ystyried yr amserlen ar gyfer y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer ystyried y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru). Cytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes ar y mater hwn.

 

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i'w gyfarfod ddydd Iau 18 Gorffennaf 2019 i roi tystiolaeth mewn perthynas â'r Bil.  Mae hyn yn amodol ar gyflwyno'r Bil erbyn y dyddiad hwnnw.

 


Cyfarfod: 18/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 123

Cofnodion:

Business Managers agreed in principle to refer the Bill to the Climate Change Environment and Rural Affairs Committee to consider its general principles, and to write to the committee to consult on the proposed timetable.