Cyfarfodydd

Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru mewn perthynas â’r ymchwiliad ar ôl deddfu i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015: gwaith dilynol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru mewn perthynas â’r ymchwiliad ar ôl deddfu i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015: gwaith dilynol.

 


Cyfarfod: 12/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

Ymchwiliad ar ôl y broses ddeddfu i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015: gwaith dilynol - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 12/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Ymchwiliad ar ôl y broses ddeddfu i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015: gwaith dilynol - sesiwn dystiolaeth 3

Jane Hutt AC, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

Alyson Francis, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Gymunedau, Llywodraeth Cymru

Christine Grimshaw, Pennaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Jane Hutt AC, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

·       Alyson Francis, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Cymunedau, Llywodraeth Cymru

·       Christine Grimshaw, Pennaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, Llywodraeth Cymru

 

2.2 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip i ddarparu:

·       Rhestr o gyflawniadau'r Ddeddf ers y sesiwn dystiolaeth ddiwethaf ym mis Tachwedd 2018;

·       Nodyn ar y dangosyddion cenedlaethol, gan gynnwys sut maent yn cael eu mesur, cyfrifoldeb am gyflawni, sut mae data'n cael eu casglu;

·       Ymchwil Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, pan fydd ar gael;

·       Lincs i'r pecyn cymorth i ysgolion ac i becyn cymorth y canllawiau ar-lein.

 


Cyfarfod: 06/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Y wybodaeth ddiweddaraf gan y Cynghorwyr Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd a Thrais Rhywiol (mis Rhagfyr 2019)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.a Nododd y Pwyllgor y diweddariad gan y Cynghorwyr Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Rhagfyr 2019).

 


Cyfarfod: 17/10/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a'r prif chwip mewn perthynas â Deddf Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (Cymru) 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.

 


Cyfarfod: 09/11/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015: Trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol sy'n codi o'r dystiolaeth a gafwyd yn ei ymchwiliad i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015, cyn drafftio'r adroddiad.

 


Cyfarfod: 10/03/2015 - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Dadl Cyfnod 4 ar y Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

NDM5719 Leighton Andrews (Rhondda)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Tnrais Rhywiol (Cymru).

Dogfennau Ategol

Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3.

Memorandwm Esboniadol fel y’i Diwygiwyd

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.18

 

NDM5719 Leighton Andrews (Rhondda)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

 

Yn cymeradwyo Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Tnrais Rhywiol (Cymru).

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 03/03/2015 - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

1. Trais yn erbyn Menywod a Phlant

54, 55, 56, 64

2. Sefydliadau addysg bellach ac uwch – cyngor a chanllawiau

22, 24, 17, 53

3. Ystyr “swyddogaethau perthnasol”

21, 23

4. Dyletswydd i roi sylw i’r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn

1

5. Hawliau dioddefwyr

57

6. Strategaethau cenedlaethol a lleol- anghenion rhywedd-benodol

69, 72

7. Strategaeth genedlaethol - rhaglenni i dramgwyddwyr

70, 71

8. Strategaethau lleol - gweithredu

2, 3, 4

9. Addysg am berthnasoedd iach

5, 6, 7, 11, 58

10. Dyletswyddau cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir

59

11. Dangosyddion Cenedlaethol

8, 9, 10,

12. Adroddiadau cynnydd blynyddol

12, 68

13. Canllawiau statudol

13, 67, 65, 14, 15, 16

14. Cynghorydd Gweinidogol

25-32, 18, 62, 33-52, 20

15. Swyddogaethau’r Cynghorydd Gweinidogol

60, 61, 19

16. Dileu’r amddiffyniad cosb resymol

66

17. Ystyr camdriniaeth

63

Dogfennau Ategol

Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol fel y’i Diwygiwyd

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.33

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 24 Chwefror 2015.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 21 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 54 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 55.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

12

26

52

Gwrthodwyd gwelliant 1

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 57

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

11

26

52

Gwrthodwyd gwelliant 57

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 70 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 71.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 2 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

12

26

52

Gwrthodwyd gwelliant 4

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 5 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 59

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

26

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 8 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 10.

Tynnwyd gwelliant 12 yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 12.27.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Ni chynigiwyd gwelliant 67.

Derbyniwyd gwelliant 65 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Ni chynigiwyd gwelliant 17.

Cynigiodd y Llywydd bod gwelliannau 25 -32 yn cael eu gwaredu gyda’i gilydd. Gwrthwynebodd Aelod ac felly gwaredwyd y gwelliannau fesul un.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd gwelliant 25

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

51

0

0

51

Derbyniwyd gwelliant 26

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 31 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 32 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 60

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

11

27

52

Gwrthodwyd gwelliant 60

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 61

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 62

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynigiodd y Llywydd bod gwelliannau 33 -52 yn cael eu gwaredu gyda’i gilydd. Gwrthwynebodd Aelod ac felly gwaredwyd y gwelliannau fesul un.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd gwelliant 33

Derbyniwyd gwelliant 34 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 37

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Gwrthodwyd gwelliant 39

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 41 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 42 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 43 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 44 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 45 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 46 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 47 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 48 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 49 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 50 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 51 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 52 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Am 17.57, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu bum munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar y Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

36

52

Gwrthodwyd gwelliant 66

Tynnwyd gwelliant 63 yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 12.27.

Derbyniwyd gwelliant 53 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 64.

Derbyniwyd gwelliant 20 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 


Cyfarfod: 24/02/2015 - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Trefn trafod y gwelliannau i'r Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

NDM5697 Leighton Andrews (Rhondda)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a) adrannau 2 - 25

b) adran 1

c) Teitl Hir

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.59

NDM5697 Leighton Andrews (Rhondda)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a) adrannau 2 - 25

b) adran 1

c) Teitl Hir

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 22/01/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Y Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) - Cyfnod 2 - Trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 2-23

Adran 1

Teitl hir

 

Dogfennau ategol:

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio gwelliannau

 

Yn bresennol:

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Sarah Rhodes, Rheolwr y Bil

Rhys Davies, Cyfreithiwr

Cofnodion:

3.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 106 (Jocelyn Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

Alun Davies

Mark Isherwood

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

 

Gwyn Price

 

3

5

2

Gwrthodwyd gwelliant 106.

 

Gwelliant 114 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

Alun Davies

Mark Isherwood

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

 

Gwyn Price

 

3

5

2

Gwrthodwyd gwelliant 114.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 114, methodd gwelliant 121 (Peter Black).

 

Gwelliant 124 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

Peter Black

Mark Isherwood

Alun Davies

Jocelyn Davies

 

Mike Hedges

Rhodri Glyn Thomas

 

Sandy Mewies

 

 

Gwyn Price

 

2

5

3

Gwrthodwyd gwelliant 124.

 

Tynnwyd gwelliant 83 (Peter Black) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 125 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Janet Finch-Saunders

Alun Davies

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

 

Sandy Mewies

 

 

Gwyn Price

 

3

5

2

Gwrthodwyd gwelliant 125.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 125, methodd gwelliant 126 (Mark Isherwood).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 10 (Jocelyn Davies).

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 84 (Peter Black).

 

Gwelliant 85 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Janet Finch-Saunders

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Jocelyn Davies

Sandy Mewies

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 85.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 85, methodd gwelliant 86 (Peter Black).

 

Gwelliant 127 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Christine Chapman

Peter Black

Mark Isherwood

Alun Davies

Jocelyn Davies

 

Mike Hedges

Rhodri Glyn Thomas

 

Sandy Mewies

 

 

Gwyn Price

 

2

5

3

Gwrthodwyd gwelliant 127.

 

Gwelliant 115 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Janet Finch-Saunders

Sandy Mewies

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 115.

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 116 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Janet Finch-Saunders

Sandy Mewies

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 116.

 

Gwelliant 117 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Janet Finch-Saunders

Sandy Mewies

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

5

5

0  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3


Cyfarfod: 11/12/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Y Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) – Ystyried trafodion y Pwyllgor yn ystod Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y modd y mae’n cynnal trafodion Cyfnod 2 a chytunodd i amrywio’r drefn ar gyfer ystyried y Bil fel a ganlyn:

        Adrannau 2-23

        Adran 1

        Teitl hir

 


Cyfarfod: 25/11/2014 - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10.)

Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas â'r Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

NDM5633 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69 sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.22

 

NDM5633 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69 sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 25/11/2014 - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9.)

Dadl ar egwyddorion cyffredinol y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

NDM5632 Leighton Andrews (Rhondda)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

 

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru).

 

Gosodwyd Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 30 Mehefin 2014.

 

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 14 Tachwedd 2014.

 

Dogfennau Ategol

Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.23

 

NDM5632 Leighton Andrews (Rhondda)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

 

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru).

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 10/11/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Adroddiad Terfynol ar y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

CLA(4)-27-14 – Papur 12 – Adroddiad Terfynol

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/11/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

3. Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/11/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Adroddiad Drafft ar y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

CLA(4)-26-14 – Papur 13 – Adroddiad Drafft

 

CLA(4)-26-14 – Papur 14 – Llythyr gan y Gweinidog

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/10/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): trafod adroddiad drafft Cyfnod 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 The Committee discussed the Stage 1 draft report


Cyfarfod: 09/10/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 09/10/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): trafod y prif faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol sydd i’w cynnwys yn ei adroddiad.

 

 


Cyfarfod: 01/10/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 7 (y Trydydd Sector)

Simon Borja, Swyddog Datblygu Prosiect, Prosiect Dyn Cymru Ddiogelach

Mark Brooks, Cadeirydd, ManKind

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Simon Borja, Swyddog Datblygu Prosiect, y Cynllun Dyn ar gyfer Cymru Ddiogelach; a

 Mark Brooks, Cadeirydd, ManKind.

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y tystion am ragor o wybodaeth.

 


Cyfarfod: 01/10/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 6 - Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Swyddogion i’w cadarnhau

Sarah Rhodes, Rheolwr y Bill

Rhys Davies, Cyfreithiwr

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

 


Cyfarfod: 01/10/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 8 (y Sector Cyhoeddus)

Naomi Alleyne, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, CLlLC

Jackie Stamp, Prif Weithredwr, New Pathways

Y Ditectif Uwcharolygydd Lian Penhale, Heddlu De Cymru 

Y Ditectif Arolygydd Bryan Heard, Heddlu De Cymru 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Naomi Alleyne, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, CLlLC;

Jackie Stamp, Prif Weithredwr, New Pathways;

y Ditectif Uwch-arolygydd Lian Penhale, Heddlu De Cymru; a'r

Ditectif Arolygydd Bryan Heard, Heddlu De Cymru.

 

5.2 Cytunodd Heddlu De Cymru i ddarparu copi o'r adroddiad 'Mynd i'r Afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched 2014-2017' gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru.

 


Cyfarfod: 29/09/2014 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Tystiolaeth mewn perthynas â’r Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

(Amser a ddynodwyd: 1.30pm)

 

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

 

CLA(4)-23-14 –Papur 1 – Datganaid o Fwriad Polisi

CLA(4)-23-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-23-14 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Aelod sy’n gyfrifol am y Bil.


Cyfarfod: 25/09/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) - trafod y dystiolaeth o sesiynnau 4 a 5

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 25/09/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 5 (y trydydd sector)

Frances Beecher, Prif Swyddog Gweithredol, Llamau

Bernie Bowen-Thomson, Dirprwy Brif Weithredwr, Cymru Ddiogelach

Gwilym Roberts, Prif Swyddog Gweithredol, Relate Cymru

Johanna Robinson, Rheolwr Datblygu Cenedlaethol Cymru, Ymddiriedolaeth Goroeswyr Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Frances Beecher, Prif Swyddog Gweithredol, Llamau;

Bernadette Bowen-Thomson, Dirprwy Brif Weithredwr, Cymru Ddiogelach;

Gwilym Roberts, Prif Weithredwr, Relate Cymru;

Johanna Robinson, Rheolwr Datblygu Cenedlaethol Cymru, Ymddiriedolaeth Goroeswyr Cymru.

 

·         Cytunodd Relate i ddarparu copi o’r adroddiad ‘Young People, Sex and Relationships: The New Norms’ a gyhoeddwyd gan Relate a’r Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus.

 

·         Cytunodd Ymddiriedolaeth Goroeswyr Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor am ddangosyddion perfformiad y dylid eu defnyddio, ym marn y mudiad, i fesur cynnydd tuag at gyflawni amcanion y Ddeddf

 

 

 


Cyfarfod: 25/09/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 4 (y trydydd sector)

Eleri Butler MBE, Prif Weithredwr, Cymorth i Fenywod Cymru

Mwenya Chimba, Cyfarwyddwr, Trais yn Erbyn Menywod, Black Association of Women Step Out
Cathy Owens, Grŵp Gweithredu ar Drais yn erbyn Menywod

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Eleri Butler, Prif Weithredwr, Cymorth i Fenywod;

Mwenya Chimba, Cyfarwyddwr, Trais yn erbyn Menywod, BAWSO;

Cathy Owens, Grŵp Gweithredu Trais yn erbyn Menywod.

 

·         Cytunodd Cymorth i Fenywod i ddarparu rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor am ddangosyddion perfformiad y dylid eu defnyddio, ym marn y mudiad, i fesur cynnydd tuag at gyflawni amcanion y Ddeddf

 


Cyfarfod: 24/09/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Llythyr gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth (29 Awst 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Cyfnod 1 - trafod sesiynau tystiolaeth 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 


Cyfarfod: 17/09/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 3 (Panel Academyddion)

Yr Athro Emma Renold, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Jonathan Shepherd, Grŵp Ymchwil Trais, Prifysgol Caerdydd

Jackie Jones, Athro mewn Astudiaethau Cyfreithiol Ffeministaidd, Ysgol y Gyfraith, Bryste, Cadeirydd Prifysgol Gorllewin Lloegr (UWE), Llywydd Cynulliad Menywod Cymru (Wales Assembly of Women), Cymdeithas Menywod sy’n Gyfreithwyr Ewrop

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan: 

 

Yr Athro Emma Renold, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd;

Yr Athro Jonathan Shepherd, Grŵp Ymchwil Trais, Prifysgol Caerdydd;

Jackie Jones, Athro mewn Astudiaethau Cyfreithiol Ffeministaidd, Ysgol y Gyfraith, Bryste, Cadeirydd Prifysgol Gorllewin Lloegr (UWE), Llywydd Cynulliad Menywod Cymru (Wales Assembly of Women), Cymdeithas Menywod sy’n Gyfreithwyr Ewrop.

 

 


Cyfarfod: 17/09/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2 (Panel Mudiadau Plant)

Des Mannion, Pennaeth Cenedlaethol y Gwasanaeth, NSPCC Cymru

Sara Reid, Cydgysylltydd, ‘Sdim Curo Plant! Cymru

Eleri Griffiths, Swyddog Datblygu ac Hyfforddiant, Plant yng Nghymru

Menna Thomas, Uwch Swyddog Ymchwil a Pholisi, Barnardos Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Des Mannion: Pennaeth Cenedlaethol y Gwasanaeth, NSPCC Cymru;

Sara Reid, Cydgysylltydd, ‘Sdim Curo Plant! Cymru;

Eleri Griffiths, Swyddog Datblygu a Hyfforddiant, Plant yng Nghymru;

Menna Thomas, Uwch Swyddog Ymchwil a Pholisi, Barnardos Cymru.

 

 


Cyfarfod: 17/07/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1: Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth

Lynne Schofield, Pennaeth y Tim Trais yn Erbyn Menywod a Cham-drin Domestig

Rhys Davies, Cyfreithiwr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth.

 

2.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r canlynol:

 

  • gwybodaeth am y cosbau sydd ar gael i’r llysoedd mewn achosion lle nad yw awdurdodau perthnasol yn cydymffurfio â’r canllawiau statudol a gyhoeddwyd o dan y Bil.

 


Cyfarfod: 17/07/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) - Trafod y dystiolaeth a sesiynau tystiolaeth yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth gan Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, a’i swyddogion. 

 


Cyfarfod: 16/07/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Goblygiadau Ariannol y Bil

PAC(4)-14-14(papur 2)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y papur briffio ar y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru), gan gytuno na fyddent yn gwahodd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth i ateb cwestiynau ar oblygiadau ariannol y Bil ar y cam hwn, ond y byddent yn ysgrifennu ati i ofyn am eglurder ynghylch nifer o faterion.

6.2 Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Christine Chapman AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, i nodi nad yw'r Pwyllgor Cyllid am wahodd y Gweinidog i un o gyfarfodydd y Pwyllgor ar y cam hwn, ond y byddai'n croesawu'r wybodaeth ddiweddaraf am oblygiadau ariannol y Bil.

 


Cyfarfod: 03/07/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Trafod cwmpas gwaith craffu Cyfnod 1 Bil Cam-drin Domestig, Trais ar Sail Rhywedd a Thrais Rhywiol (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor cwmpas ei waith a'i ddull gweithredu mewn perthynas â chraffu ar y Bil Cam-drin Domestig, Trais ar Sail Rhywedd a Thrais Rhywiol (Cymru) yng Nghyfnod 1


Cyfarfod: 01/07/2014 - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Datganiad gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth: Cyflwyno'r Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.41


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu