Manylion y penderfyniad

Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Bil Aelod Cynulliad a gyflwynwyd gan Kirsty Williams AC. Roedd Kirsty Williams AC yn llwyddiannus mewn balot deddfwriaethol ar 11 Rhagfyr 2013 a chafodd ganiatâd gan y Cynulliad i fwrw ymlaen â’i Bil ar 5 Mawrth 2014. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi anfon y Bil at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

Yn ystod trafodion Cyfnod 2 ar 25 Tachwedd 2015, cytunodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i ddiwygio enw byr y Bil. Yr hen enw oedd Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) a’r enw newydd yw Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) (gwelliant 35).

 

Gwybodaeth am y Bil

Y diben a nodir ar gyfer y Bil yw ei gwneud yn ofynnol i gyrff gwasanaethau iechyd wneud darpariaeth ar gyfer lefelau diogel o staff nyrsio, a sicrhau bod nyrsys yn cael eu lleoli mewn niferoedd digonol I wneud y canlynol—

  • galluogi gofal nyrsio diogel i gael ei ddarparu i gleifion bob amser;
  • gwella amodau gwaith staff nyrsio a staff eraill; ac
  • cryfhau atebolrwydd ynglŷn a diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd cynllunio a rheoli’r gweithlu.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil ar gael yn y Memorandwm Esboniadol (PDF, 980KB) sy’n cyd-fynd â’r Bil.

 

Cyfnod Cyfredol

Daeth Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 yn gyfraith yng Nghymru ar 21 Mawrth 2016.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

 

Cyflwyno'r Bil: 1 Rhagfyr 2014

Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) (PDF, 69KB), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol (PDF, 980KB)

 

Datganiad y Llywydd: 1 Rhagfyr 2014 (PDF, 114KB)

 

Adroddiadau’r Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil:

1 Rhagfyr 2014 (PDF, 47KB)

5 Mawrth 2015 (PDF, 59KB)

16 Gorffennaf 2015 (PDF, 102KB)

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Cyflwyno Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): 3 Rhagfyr 2014

 

Geirfa’r Gyfraith - Bil Lefelau Diogel Staffio Nyrsio (Cymru) (PDF, 132KB)

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil (PDF, 399KB)

 

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol

Ymgynghoriad

Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth, a gaeodd ar 22 Ionawr 2015.

 

Dyddiadau'r Pwyllgor

Ystyriodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

10 Rhagfyr 2014

Ystyried y dull gweithredu o ran Craffu Cyfnod 1 (preifat)

 

 

15 Ionawr 2015

Kirsty Williams AC, (yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil)

15 Ionawr 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 15 Ionawr 2015

29 Ionawr 2015

Sesiwn dystiolaeth lafar

29 Ionawr 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 29 Ionawr 2015

12 Chwefror 2015

Sesiwn dystiolaeth lafar

12 Chwefror 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 12 Chwefror 2015

25 Chwefror 2015

Sesiwn dystiolaeth lafar

25 Chwefror 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 25 Chwefror 2015

5 Mawrth 2015

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Sesiwn dystiolaeth lafar

5 Mawrth 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 5 Mawrth 2015

19 Mawrth 2015

Kirsty Williams AC, (yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil)

19 Mawrth 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 19 Mawrth 2015

25 Mawrth 2015

Trafod y materion allweddol (preifat)

 

 

23 Ebrill 2015

Trafod yr adroddiad drafft (preifat)

 

 

 

Ystyriodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  y  Bil ar y dyddiad canlynol:

Dyddiad ac Agenda

 

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

2 Chwefror 2015

 

Kirsty Williams AC, (yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil)

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

2 Chwefror 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 2 Chwefror 2015

 

Ystyriodd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiad canlynol:

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

21 Ionawr 2015

Ystyriaeth gychwynnol o'r Bil (preifat)

 

Adroddiadau’r Pwyllgorau

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (PDF, 1MB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (PDF, 233KB)

 

 

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Mehefin 2015.

 

Penderfyniad Ariannol

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Tachwedd 2015.

 

Derbyniodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yr ohebiaeth a ganlyn ynghylch y penderfyniad ariannol:

 

 

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Dechreuodd  Cyfnod 2 ar 4 Mehefin 2015.

 

Ar ddydd Iau 19 Tachwedd 2015, cytunodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, o dan Reol Sefydlog 26.21, mai dyma fydd trefn trafodion Cyfnod 2: Adran 2; Atodlen 1; Adrannau 2 i 5; Adran 1; Teitl hir.

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfodydd y Pwyllgor ar ddydd Mercher 25 Tachwedd 2015.

 

Rhestr o welliannau wedi’u didoli: 25 Tachwedd 2015 (PDF, 156KB)

Grwpio Gwelliannau: 25 Tachwedd 2015 (PDF, 90KB)

Cofnodion cryno: 25 Tachwedd 2015

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 24 Mehefin 2015 (PDF, 75KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 1 Gorffennaf 2015 (PDF, 53 KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 11 Medi 2015 f2 (PDF, 111 KB)

Llywodraeth Cymru - Tabl Diben ac Effaith:11 Medi 2015 f2 (PDF, 159 KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 16 Tachwedd 2015 f3 (PDF, 89 KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 18 Tachwedd 2015 (PDF, 65 KB)

Hysbysiadau cyfun ynghylch gwelliannau: 24 Mehefin 2015 - 19 Tachwedd 2015 (PDF, 151KB)

 

Gan fod yr Hysbysiadau ynghylch Gwelliannau o 16 a 18 Tachwedd yn cynnwys nifer o welliannau i welliant 29 Mark Drakeford AC, cafodd copi o welliant 29 ei lunio, gyda’r llinellau wedi’u rhifo (PDF, 76KB), i hwyluso’r trafodion.

 

Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru): fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF, 69KB)

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Memorandwm Esboniadol, diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF, 1MB)

 

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd yng Nghyfnod 2 (PDF, 118KB)

 

Y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

 

 

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Chwefror 2016.

 

Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) (fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3) (PDF, 75KB)

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Gwelliannau Cyfnod 3

Rhestr o welliannau wedi’u didoli: 3 Chwefror 2016 (PDF, 106KB)

Grwpio Gwelliannau: 3 Chwefror 2016 (PDF, 66KB)

 

Hysbysiadau ynghylch gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 8 Rhagfyr 2015 (PDF, 63KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 6 Ionawr 2016 (f2) (PDF, 85KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 11 Ionawr 2016 (f2) (PDF, 67KB)

Llywodraeth Cymru - Tabl diben ac effaith: 11 Ionawr 2016 (PDF, 132KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 12 Ionawr 2016 (f2) (PDF, 62KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 25 Ionawr 2016 (PDF, 60KB)

Llywodraeth Cymru - Tabl diben ac effaith: 25 Ionawr 2016 (PDF, 87KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 26 Ionawr 2016 (f2) (PDF, 57KB)

Hysbysiadau cyfun ynghylch gwelliannau: 8 Rhagfyr 2015 – 26 Ionawr 2016 (PDF, 106KB)

 

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd yng nghyfnod 3 (PDF, 118KB)

 

 

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 10 Chwefror 2016 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru), fel y’i pasiwyd (PDF, 72KB)

 

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i pasiwyd (PDF, 115KB)

 

Ar ôl Cyfnod 4

Mae'r cyfnod o hysbysiad o bedair wythnos wedi dod i ben.

 

Ysgrifenodd y Twrnai Cyffredinol (PDF, 205KB), y Cwnsler Cyffredinol (PDF, 179KB) ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru (PDF, 273KB) at Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio’r Bil Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol [PDF, 165KB] ar 21 Mawrth 2016.

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Mae'r bil wedi cael ei cyfeirio i'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Clerc: Llinos Madeley

Rhif ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddIechyd@Cynulliad.Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.01

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

23

44

Gwrthodwyd gwelliant 45A.

Derbyniwyd gwelliant 45 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 46 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 47A.

Derbyniwyd gwelliant 47 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

34

45

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

23

44

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

34

45

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

28

45

Gwrthodwyd gwelliant 40.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

28

45

Gwrthodwyd gwelliant 41.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 42:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

28

45

Gwrthodwyd gwelliant 42.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

28

45

Gwrthodwyd gwelliant 43.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

28

45

Gwrthodwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 16.

Derbyniwyd gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 18 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 20 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 36 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 22.

Derbyniwyd gwelliant 37 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 25.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 38 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 38 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 1 a 2

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 39 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

30

46

Gwrthodwyd gwelliant 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

35

46

Gwrthodwyd gwelliant 29.

Gan fod gwelliant 27 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 30

Gan fod gwelliant 28 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 31

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

35

45

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

35

46

Gwrthodwyd gwelliant 34.

Derbyniwyd holl adrannau ac atodlenni’r Bil, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

Dyddiad cyhoeddi: 04/02/2016

Dyddiad y penderfyniad: 03/02/2016

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 03/02/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad